Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1267/2022

Изх. №2904(3)/05.10.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане на минерална вода №МБ-012019-ГБ/08.01.2019 г. от Сондаж №6 от НМВ „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог чрез увеличаване на параметрите на водовземане“

възложител: „РЕГНУМ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1266/2022

Изх. №2983(3)/05.10.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нов канал за отводняване на пътното платно и обезопасяване на участък от републикански път III (ул. „Рокфелер“) от о.т. 51 до о.т. 1050“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1265/2022

Изх. №3940(1)/05.10.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47189.17.16 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „БИТАН 2020“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1264/2022

Изх. №3995(4)/04.10.2022 г.

Уведомление за „Предписание на основание чл. 106 и чл. 132, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарни сечи през 2022 г. в гори от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ – в отдели, подотдели 37 „в“, 37 „и“, 52 „г“, 53 „л“, 91 „а“, 91 „г“, 91 „д“, 97 „в“, 97 „ж“, 97 „е“, 100 „г“, 101 „г“, 101 „и“, 108 „з“, 140 „б“, 168 „г“, 275 „и“, 321 „ж2“, 348 „д“, 486 „г“, 502 „ж“, 615 „г“, 615 „д“, 615 „е“, 616 „а“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Прочети още...

Съобщение №1263/2022

Изх. №3859(1)/04.10.2022 г.

Уведомление за План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 г. в гори Държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС - Места“, землище на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите

възложител: ТП "ДГС – МЕСТА"

Прочети още...

Съобщение №1262/2022

Изх. №3770(1)/04.10.2022 г.

Уведомление за План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 г. в гори Държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС - Разлог“, землище на с. Добърско, с. Баня, гр. Разлог, с. Бачево, с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите

възложител: ТП "ДГС – РАЗЛОГ"

Прочети още...

Съобщение №1261/2022

Изх. №3850(1)/03.10.2022 г.

Уведомление за План за провеждане на принудителна сеч през 2022 г. в гори Държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС - Петрич“, землище на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите."

възложител: ТП "ДГС – ПЕТРИЧ"

Прочети още...