Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №882/2019

Изх. №3605(1)/13.11.2019 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 37472.16.65, 37472.1.65, 37472.452.6, 37472.43.34, 37472.40.92 по КК и КР на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: И. З. К.

Прочети още...

Съобщение №881/2019

Изх. №3272(3)/13.11.2019 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 37472.16.65, 37472.1.65, 37472.452.6, 37472.43.34, 37472.40.92 по КК и КР на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител:Д. Т. К., Е. И. К., К. И. К., Г. И. К.

Прочети още...

Съобщение №880/2019

Изх. №3575(1)/12.11.2019 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Кресна“, попадащи в отдели: 34 “а“, 209 „з“, 209 „к“, 209 “л“, 209 „н“, 209 „о“, 209“с“, 209 „т“, 210 „н“, 210 “т“, 211 „а“, 211 „в“, 211 “д“, 211 „н“, 212 “з“, 212 „р“, 212 „ю“, 213 “м“, 213 „н“, 213 „о“, 213 „х“ и 450 „а“, землище на с. Ощава, с. Влахи, с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград

Възложител:ТП ДГС „КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №879/2019

Изх. №3570(1)/12.11.2019 г.

Уведомление инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.19.113 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (УПИ XIV-13, кв.265 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев)“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №878/2019

Изх. №3566(1)/12.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на партерен етаж на кота +0,00 в сграда с идентификатор 65334.301.1059.1 – „Комплекс за търговско и делово обслужване“ (магазин и офиси) в офис, игрална зала за хазартни игри и склад в УПИ III-1059, кв. 130 А по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.301.1059 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„КОРЕКТ – 2004“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №877/2019

Изх. №3560(1)/12.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция и търговски обект в поземлен имот с идентификатор 627293.800.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ВИТЕКС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №876/2019

Изх. №3559(1)/12.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на стопански постройки със селскостопанско предназначение в УПИ V, VI, XVI, пл. № 110 в кв. 12 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Д. И. Р.

Прочети още...