Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №535/2019

Изх. №2302(1)/15.07.2019 г.

уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация за промяна напречния профил на ул. „Христо Ботев“ от о.т. 36 - о.т. 64 на 12.70 м и УПИ II, кв. 27 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

Възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №534/2019

Изх. №2291(1)/15.07.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на магазини за промишлени стоки и кафе-аперитив в УПИ IV, кв. 128 по плана на гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.300.3301по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител:Л. Д. К., И. Д. К., В. Д. М., Е. А. Л., Р. А. Л.

Прочети още...

Съобщение №533/2019

Изх. №2285(1)/15.07.2019 г.

инвестиционно предложение “Търговски обект и склад за почистващи и перилни препарати в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6132 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„САС ТРЕЙД 2016“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №532/2019

Изх. №2322(1)/12.07.2019 г.

уведомление за изготвяне на “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2019 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Гоце Делчев, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ТП ДГС – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №531/2019

Изх. №2283(1)/12.07.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана регулация и застрояване (ПУП - изменение на ПРЗ) за УПИ ХIХ - 628 и УПИ ХХ - 628, кв. 70 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел образуване на нов УПИ ХИХ - 628 като предназначението се запази „жилищно строителство“

Възложител:Б. Г. Ч.

Прочети още...

Съобщение №530/2019

Изх. №2282(1)/12.07.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация за ПИ 497, УПИ - III, IV 390, кв. 17 за „жилищно строителство“ и нови УПИ III 497, УПИ IV 390 кв. 17, за ПИ 497, УПИ -VIII, кв. 7, нови УПИ XIV 497, УПИ VIII, кв. 7 за „жилищно строителство“ и плана за застрояване за нови УПИ III 497, кв. 17 и УПИ ХIV 497, кв. 7 за „ниско жилищно строителство“ по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител:В. Н. З.

Прочети още...

Съобщение №529/2019

Изх. №2279(1)/12.07.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за разделяне на УПИ ХVI - 3186, кв. 97 по регулационния план на гр. Банско, община Банско, област Благоевград на два самостоятелни урегулирани имота и преотреждането им от „за апартаментен хотел“ в „за жилищно строителство“

Възложител:В. Н. З.

Прочети още...