Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №204/2023

Изх. №5205(3)/06.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект река Дисилица, за експлоатацията на съществуваща канализационна система на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №203/2023

Изх. №433(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Средно общообразователно училище (СОУ) „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и реконструкция на дворното пространство“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №202/2023

Изх. №397(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.131.3, местност Герено по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград на два нови имота с идентификатори 04279.131.14 и 04279.131.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство“ и един брой нов имот идентификатор 04279.131.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с предназначение „за път за собствени нужди“

възложител: В. П.

Прочети още...

Съобщение №201/2023

Изх. №389(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на зарядни станции в поземлен имот с идентификатор 04279.626.71 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №200/2023

Изх. №356(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на общностен център и детска площадка в поземлен имот с идентификатор 04279.623.314 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №199/2023

Изх. №353(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: С. М.

Прочети още...

Съобщение №198/2023

Изх. №332(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор 47799.24.6 в местността Воденицата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мендово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. П.

Прочети още...