Съдържание

Посетители

В момента има 358  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №397/2021

Изх. №1510(1)/22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Допълващо застрояване - лятна кухня е поземлен имот с идентификатор 57176.3.49 в местността Пръчковец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Р. М.

Прочети още...

Съобщение №396/2021

Изх. №1507(1)/22.04.2021 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ Х - 531, кв. 42 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за образуване на два нови УПИ - УПИ X - 537 и УПИ XVIII - 531, кв. 42 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

възложител: Д. Т., В. Т.

Прочети още...

Съобщение №395/2021

Изх. №1506(1)/22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Допълващо застрояване - гараж в УПИ II - 785, кв. 51 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: В. К.

Прочети още...

Съобщение №394/2021

Изх. №1491(1)/22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за промишлени стоки и сервиз за ремонт и поддържка на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 65334.159.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Х. Д.

Прочети още...

Съобщение №393/2021

Изх. №1431(1)/22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изместване на съществуващи съоръжения СрН 20кV преминаващи през поземлени имот с идентификатор 39116.50.94 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „УНИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №392/2021

Изх. №1485(1)/21.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на склад за пакетирани стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.619.170 (УПИ XIV - 619.170, кв. 4 по плана на Промишлена зона на гр. Благоевград) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „НИКО КАР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №391/2021

Изх. №1484(1)/21.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 04279.154.25 в местността Герено - Ш.12 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. Б.

Прочети още...