Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №777/2021

Изх. №2531(1)/04.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 57176.64.28.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 57176.64.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПИРОС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №776/2021

Изх. №2524(1)/04.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривните и фасадните конструкции и прилежащ терен към жилищна сграда, разположена в УПИ V, пл. №281, кв. 31 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. С.

Прочети още...

Съобщение №775/2021

Изх. №2405(5)/04.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка с търговско помещение и пристройка на един етаж към съществуваща административна сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3567 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ДИНАМО“ АД

Прочети още...

Съобщение №774/2021

Изх. №1657(4)/04.08.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за транспортен достъп – пътна връзка с общински път BLG 1240, местност Хано в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №773/2021

Изх. №2578(1)/03.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда „Заведение за социални грижи“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57162.805.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №772/2021

Изх. №2577(1)/03.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство, пристройка и промяна предназначението на съществуваща административна сграда „Здравен дом“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, находяща се в УПИ V-69,70,71,72,73 в кв. 9 по плана на с. Брежани, община Симитли“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №771/2021

Изх. №2560(1)/03.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 40052.42.13, местност Текелев шумак по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: А. Д.

Прочети още...