Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1688/2023

Изх. №4766(1)/06.12.2023 г.

Уведомление за изготвяне на проект на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на нов кабел 20 кV от нов ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „ДК“, п/ст. „Джумая“ до поземлен имот с идентификатор 04279.8.36 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1687/2023

Изх. №4764(2)/06.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за първична подготовка на селскостопанска продукция за продажба и екологични инвестиции за хладилен склад за съхранение и първична обработка на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 56126.175.27 местност Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1686/2023

Изх. №4748(1)/06.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на улица от второстепенната улична мрежа на с. Струмяни, ул. „Хан Крум“ от о.т. 56 до о.т. 59 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1685/2023

Изх. №4607(3)/06.12.2023 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 87802.48.14 по КККР на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград

възложител: А. У. и др.

Прочети още...

Съобщение №1684/2023

Изх. №4515(3)/06.12.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП):
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ ХІV-41, ХV-40, ХІІІ-41, ХІІ-41, ХІ-41, ІІІ-41, ІV-41 и УПИ ІІ-89, кв. 10 по плана на с. Лешко, община Благоевград с цел образуване на шест броя нови УПИ по имотни граници на имоти с идентификатори 43520.504.105, 43520.504.106 и 43520.504.107 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград с предназначение “за жилищно строителство“: УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІІ, УПИ ІV и УПИ ІІІ, кв. 10 по плана на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград отредени за имоти с идентификатори 43520.504.257, 43520.504.258, 43520.504.261, 43520.504.262, 43520.504.263, 43520.504.4 и един брой нов УПИ ХІ, кв. 10 по плана на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград отреден за имот с идентификатор 43520.504.52 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за търговски обект“;
• Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) с цел образуване на нова второстепенна улица за достъп до новообразуваните имоти с о.т. 64а, 64б, 64в, 64г, 64д, 64е, 64ж, 64з и 64и;
• План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ ХVІІ-504.257, УПИ ХVІІІ-504.258, УПИ ХІІІ-504.261, УПИ ХІІ-504.262, УПИ ІV-504.263, УПИ ІІІ-504.4,504.52 и УПИ ХІ-504.52, кв. 10 по плана на с. Лешко, община Благоевград - ново ниско свободно застрояване“

възложител: Л. Б. и др.

Прочети още...

Съобщение №1683/2023

Изх. №4682(1)/05.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация към приемо - предавателна станция BLG0174.А “Obesenik” в поземлен имот с идентификатор 16969.36.478 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1682/2023

Изх. №4459(3)/05.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 - 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЕДИА“ ЕООД

Прочети още...