Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №49/2022

Изх. №84(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 21680.15.30 по КК и КР на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА С. Т.

Прочети още...

Съобщение №48/2022

Изх. №61(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазин в поземлен имот с идентификатор 56126.603.7923 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„СТАНСТРОЙ 2018“ЕООД

Прочети още...

Съобщение №47/2022

Изх. №56(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.118.81 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. А.

Прочети още...

Съобщение №46/2022

Изх. №48(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I300.2507, поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2507 и 65334.300.853, кв. 119 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

възложител: „БЕТОН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №45/2022

Изх. №47(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция и селскостопански инвентар в поземлен имот с идентификатор 66901.57.852 в местността Калник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: И. М.

Прочети още...

Съобщение №44/2022

Изх. №26(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Допълващо застрояване - гараж в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6001 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. Н.

Прочети още...

Съобщение №43/2022

Изх. №21(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ XVIII-32, кв. 28 по плана на с. Яново, община Сандански, област Благоевград върху покрива на жилищна сграда и прилежащ терен“

възложител: М. Т.

Прочети още...