Съдържание

Посетители

В момента има 565  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1221/2024 г.

Изх. №3246(1)/12.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Христо Силянов“, поземлен имот с идентификатор 04279.606.199 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1220/2024 г.

Изх. №32433(1)/12.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на масивна ограда в с височина до 2.20 м считано спрямо котата на по - ниския прилежащ терен по вътрешните странични регулационни граници между УПИ XI - 58, УПИ VI - 64 и УПИ VII - 63 в кв. 7, разположена изцяло в УПИ XI - 58, кв. 7 по плана на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1219/2024 г.

Изх. №3233(1)/12.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Копривлен, община Хаджидимово, подобект: „Улица „Кокиче” от о.т. 47 до о.т. 138, улица „Кирил и Методий“ от о.т. 6, през о.т. 30 до о.т. 90 в село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

Прочети още...

Съобщение №1218/2024 г.

Изх. №3202(3)/12.07.2024 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина 1300 м по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №1217/2024 г.

Изх. №3194(1)/12.07.2024 г.

Уведомление за изготвяне на „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04278.130.30 в местността Пенков чифлик - Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за автосервиз, автомивка, пункт за ГТП, магазин, кафе, офис и жилищно строителство“ и образуване на два броя нови имоти с проектни идентификатор 04279.130.89 и 04279.130.90 с предназначение „за жилищно строителство“

възложител: „ЗОРА ЕС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1216/2024 г.

Изх. №3190(1)/12.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с два броя кабели ниско напрежение за два броя жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 04279.627.150 и 04279.627.151 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ДАНЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1215/2024 г.

Изх. №3183(1)/12.07.2024 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ IV-1968, кв. 48 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.613.64 по КККР на Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград – ново средно жилищно застрояване свързано със съществуващо застрояване в УПИ X-1966, кв. 48 по плана на ЦГЧ, Благоевград и подземно застрояване по регулационните линии на УПИ IV-1968;
2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ IV-1968, кв. 48 по плана на ЦГЧ, Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.613.64 по КККР на Благоевград - ново средно жилищно застрояване свързано със съществуващо застрояване в УПИ X-1966, кв. 48 по плана на ЦГЧ, Благоевград и подземно застрояване по регулационните линии на УПИ IV-1968.“

възложител: В. С. и др.

Прочети още...