Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №32/2021

Изх. №68(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI - 1698 в кв. 19б по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: С. А., А. А.

Прочети още...

Съобщение №31/2021

Изх. №54(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот 868 от кв. 45 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Ф. М.

Прочети още...

Съобщение №30/2021

Изх. №51(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и надстройка на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда в УПИ XI - 522 от кв. 11 по плана на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Р. Б.

Прочети още...

Съобщение №29/2021

Изх. №48(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Лозеница община Сандански, област Благоевград“

възложител: Е. В., Н. Л.

Прочети още...

Съобщение №28/2021

Изх. №47(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план(ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ XII-73 в кв. 5 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. Д., М. К.

Прочети още...

Съобщение №27/2021

Изх. №46(1)/14.01.2021 г.

Уведомление на „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ XV-441,442,443, кв. 38 по плана за регулация на гр. Кресна и конкретно планоснимачен номер 443 по кадастрален план на гр. Кресна“

възложител: П. Г., С. Х., Л. С.

Прочети още...

Съобщение №26/2021

Изх. №39(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на производствения капацитет на изба за производство на вино с капацитет до 10 т/годишно в изба за производство на вино с капацитет до 50 т/годишно в поземлен имот с идентификатор 67698.92.271 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

възложител: „СТАНКОФФ И СИН“ ЕООД

Прочети още...