Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №150/2018

Изх. №729(1)/02.03.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рециклиране на строителни отпадъци с мобилна роторна трошачна инсталация“

Възложител: „РОСТЕР“ ООД ЕИК 830105641

Прочети още...

Съобщение №149/2018

Изх. №709(1)/02.03.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за обединяване на имоти с номера 030003 и 030021 и образуване на нов имот с номер 030024 в местността Над Канала, землище на с. Рилци, община Благоевград с предназначение „за склад за фуражи и офиси, склад за хранителни продукти, сервиз за товарни автомобили и ремонтна работилница за товарни автомобили“- ниско свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради с номера 030003.1 и № 030021.1“

Възложител: „АСБАХ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 203870535

Прочети още...

Съобщение №148/2018

Изх. №784(1)/02.03.2018 г.

Горскостопанска програма за имот с №354024, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ ДРАГОВ

Прочети още...

Съобщение №147/2018

Изх. №359(3)/02.03.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 03504.234.90, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: ИБРАХИМ ПАЛЕВ

Прочети още...

Съобщение №146/2018

Изх. №742(1)/02.03.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на бензиностанция и газостанция в поземлен имот с идентификатор 65334.202.61 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ХЕЛТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ-ФУНТАС, ЕИК 101739792

Прочети още...

Съобщение №145/2018

Изх. №379(3)/01.03.2018 г.

инвестиционно предложение “Реконструкция на довеждащ тръбопровод за питейна вода от разпределителна шахта в местността „Данева борика“ до с. Места, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №144/2018

Изх. №378(3)/01.03.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк в ПИ с идентификатор 02676.501.1023 по КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...