Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-40-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 30.11.2023 г. Решение №БД-40-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375, местност Миленец по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. Габрово.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

34-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 34-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №33-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 78464.5.958 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител А.Б.М.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 28.11.2023г. Решение №БД-39-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1, изградено в УПИ VІІІ-206, кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ – КЪЩА ЗА ГОСТИ – БЯЛАТА КЪЩА“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 27.11.2023 г. Решение №БД-38-П/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ Ia, УПИ Iб, УПИ II, УПИ III и XV-413, 445, 16.2 в кв. 23 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и промяна на границите на УПИVIII-214, УПИ IX-213 и УПИ X-214 в кв. 23 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Община Сандански.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-П/2023

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 24.11.2023г. Решение №БД-37-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03504.20.108 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ с възложител „Планински парк – Белица“ ЕООД, гр. Белица.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

33-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 33-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Съобщение за издадено Решение №33-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на 32 броя къщи за гости и СПА комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.233.27 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня за захранване на къщите за гости с минерална вода“ с възложител „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ МЕД“ ЕООД, гр. София

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

32-АПК/2023

РЕШЕНИЕ  № 32-АПК/2023 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Съобщение за издадено Решение №32-АПК/2023 г. за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на техническа инфраструктура „Съществуващ газопровод, съществуващи водопроводи ф200РЕ и ф89 (стоманен), съществуващи кабелни линии“ за обект „Възстановяване на технико-експлоатационното състояние на мост над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград - Покровник - Падеш - Габрово - Граница Република Северна Македония“ с възложител „Грома Холд“ ЕООД.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението