Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

18-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 18-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №18-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 1000 kW в поземлен имот с идентификатор 32665.30.97, местност Злина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител „МУРА 2012“ ЕООД

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 17-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №17-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04279.621.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „БАЛКАНТЕКС“ ЕООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 16-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №16-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ ІIІ, кв. 26 А по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с възложители Н.С.М., В.Х.М., С.А.А. и „АЙЛАК 4“ ООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 15-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №15-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план - план за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 66460.278.19, 66460.278.20, 66460.278.21, 66460.278.22 и 66460.278.23, местност Чифлико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград в проектен УПИ VІ-278.25 и застрояване за „Производствени и складови дейности в проектен УПИ VІ-278.25 с отреждане за проектен имот с идентификатор 66460.278.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Симитли, община Симитли, област Благоевград с възложител Х.Г.М.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 14-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №14-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.3490 в местността Чардако по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“ с възложител Д.А.Ч.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.09.2022 г. Решение №БД-29-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.6.23, местност Дуда по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел промяна на предназначението от „ливада“ за „вилно строителство“ с възложител: К.П.Б.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 13-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №13-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 04279.301.1945, местност Мецански андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“ с възложител К.Н.Д.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението