Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

14-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 14-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №14-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение Закупуване на земеделска техника за нуждите на кравеферма в имот с идентификатор 32603.34.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: Ф. Б.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 15.10.2021 г. Решение №БД-31-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на защитна метална конструкция с мрежа против градушки и слана, водовземно съоръжение-шахтов кладенец с дълбочина до 6 м за поливни цели с помпена станция и капково напояване в имот с идентификатор 02693.83.505 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Хот Спринг – Баня“ ЕООД,

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 08.10.2021 г. Решение №БД-30-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 59077.44.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“ с възложител А.Л.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 13-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №13-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.27 и 56126.175.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 12-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №12-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на полиетиленови оранжерии в поземлен имот с идентификатор 59077.45.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „БАЛКАН ФРУТ ГРУП“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 24.09.2021 г. Решение №БД-29-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център със СПА-център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24, местност „Герачни улици“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград” с възложител „АЛИТ” ЕООД, ЕИК: 118556571, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 11-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №11-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на продукция (доилен център) и инвентар с помещение за обитаване и селскостопанска сграда за отглеждане на 138 броя млечни крави в поземлен имот с идентификатор 02676.2.562 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: Й. Е.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението