Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-12-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Съхранение на отпадъчен найлон за рециклиране в УПИ Х, кв. 23 по плана на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „СУПЕРЕКО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 11-АПК/2020 г. за прекратяване  на административното производство за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: П. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра с капацитет 500 л/дневно краве мляко в имот пл. №157 от кв. 15 по плана на с. Конарско, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилен цех с поточна линия за миене, рязане, пакетиране и складиране на листни и стеблени зеленчуци и плодове готови за консумация и изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 14091.26.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „КРАСИ ФРУКТ – КРАСИМИР САМАРДЖИЕВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-09-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. съвместената процедура по чл. 3 1 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в поземлен имот с идентификатор 54537.61.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ТЕМИДА - 2005” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 10-АПК/2020 г. за прекратяване на дминистративното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за инвестиционно предложение за Изграждане на автоцентър с пункт за технически прегледи, магазини, офиси и автомивка в поземлен имот с идентификатор 04279.130.154 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ЗОРА ЕС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/2020 г.

Прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 49312.17.60 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението