Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-11-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.05.2024 г. Решение №БД-11-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 66901.71.69 в местността Подище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „НЮ ФРУТ“ АД, ЕИК: 175076301, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ №16.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

18-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 18-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №18-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на външен басейн и подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 65334.94.12 в местността Нишан таши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител И.Г.М.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 16-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №16-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващата канализационна система на гр. Банско“ с възложител Община Банско.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 15-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №15-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на заведение за обществено хранене, магазин, стаи за отдаване под наем, паркинг за леки автомобили, автобуси и тирове със зарядна станция за електромобили и автомивка в новообразуван УПИ X-956, кв. 25 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли, област Благоевград“ с възложител „СНАП КАР“ ООД, гр. Симитли.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 16.04.2024 г. Решение №БД-10-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ III 7 по ЧЗР, одобрено със Заповед №1831/25.07.2001 г. на кмета на община Благоевград, извън регулация - местност „Еленовско дере“, землище с. Еленово, община Благоевград (бивш Стопански двор - овчарник) за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ III-7 по имотните граници на имот с идентификатор 27231.22.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, отреждане на УПИ III за имот с идентификатор 27231.22.54 и промяна предназначението му от „за жилищно строителство” в „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа“ и План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-22.54, извън регулация, местност „Еленовско дере“, землище с. Еленово, община Благоевград (бивш Стопански двор - овчарник) - ново ниско свободно застрояване“ с възложител О.Н.Т.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 09.04.2024 г. Решение №БД-09-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на индустриален парк в поземлени имоти с идентификатори: 30702.29.170; 30702.29.191; 30702.29.449; 30702.32.6; 30702.42.287; 30702.42.69; 30702.52.285; 30702.52.290; 30702.29.175; 30702.52.286; 30702.42.451, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.447, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.445, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.287; 30702.53.444, образуван от поземлен имот 30702.53.13; 30702.29.672 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.273; 30702.29.685, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.138; 30702.29.676, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.537; 30702.29.680, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.175; 30702.53.442, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.53.280 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 09.04.2024 г. Решение №БД-08-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.61.12, местност Козлодуй по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ с възложител Община Благоевград.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението