Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-42-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-42-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на ПСОВ модел WEP Хleq (100 е.ж.) за пречистване н битовите отпадъчни води, формирани от бензиностанция ШЕЛ – с. Левуново, имот № 065120, местност „Валога“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-41-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник в поземлен имот с идентификатор 56410.53.236 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: О.И.Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-40-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ 61813.32.86 и УПИ 61813.32.3, местност „Раплево“, землище на гр. Разлог, община Разлог и план за застрояване в новообразувани УПИ с отреждане за „вилно строителство“

Възложител: С.К.П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-39-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Марево“ в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „МВЕЦ МАРЕВО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 12-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Преустройство на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД SO1735 „Yanovo“ в поземлен имот с идентификатор 87446.48.6 в местността „Площен“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 11-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета“ на р. Стружка и р. Еловица, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „Миле Инженеринг“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 10-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Създаване на овощни насаждения от сливи в имот № 004714, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: В.Й.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението