Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-27-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-27-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 02.08.2021 г. Решение №БД-27-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за Изграждане на жилищна сграда-близнак в УПИ IV-269, кв. 20 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител И.К.Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 10-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №10-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост и обслужващи сгради към предвидена за изграждане фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 43863.1.645, местност Чуката по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: В. Л.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 09-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.277.32, местност Чифлико по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград за промяна предназначението от „за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ в „за крайпътен мотел, заведение за хранене и магазини

Възложител: Д. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 14.07.2021 г. Решение №БД-26-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.52.427 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, общ. Благоевград, обл. Благоевград“ с възложител В.Д.Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 14.07.2021 г. Решение №БД-25-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Построяване на временна дървена постройка в част от поземлен имот с идентификатор 51860.8.153 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“ с възложител Надежда Стефанова Герова от гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“ №49 и Община Хаджидимово с код по БУЛСТАТ: 000025014, гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ №46.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 07-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за „План – извлечение за ползване на дървесина в частен имот с идентификатор 21467.35.2 в териториалния обхват на ЮДП ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“, землище на с. Добри Лаки“

Възложител: Б. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2021 (2)

РЕШЕНИЕ  № 07-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за „План – извлечение за ползване на дървесина в частен имот с идентификатор 21467.35.2 в териториалния обхват на ЮДП ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“, землище на с. Добри Лаки“

Възложител: Б. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението