Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №122/2018

Изх. №590(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Основен ремонт и модернизация на съществуваща масивна сграда-фурна в УПИ VIII, кв. 58 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „СИЛВА ТЕРЗИЕВА“ ЕООД, ЕИК 100879105

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 590/14.02.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Основен ремонт и модернизация на съществуваща масивна сграда-фурна в УПИ VIII, кв. 58 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация УПИ VIII, кв. 58 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово е с площ 1000 кв. м. В имота е изградена масивна сграда- фурна със застроена площ 600 кв.м. Към настоящия момент в помещенията няма оборудване и не се извършва производство.
С инвестиционното предложение се предвижда основен ремонт на сградата и монтиране на машини за производство на хляб. Основните процеси при производството ще включват:
- пресяване на брашното;
- месене на тестото с тестомесачна машина ;
- делене на отделни късове с определен грамаж;
- окръгляване на тестото;
- оформяне на хляба;
- ферментиране на хляба;
- изпичане, нарязване и опаковане на хляба.
УПИ VIII е с изградена техническа инфраструктура- водопровод, канализация, ел.провод и път за достъп. С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на същата или изграждане на нова.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000220 „Долна Места“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Основен ремонт и модернизация на съществуваща масивна сграда-фурна в УПИ VIII, кв. 58 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград