Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение за прекратяване на процедура по ОС № 19-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 19-АПК/2019 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис в поземлен имот с идентификатори 38532.35.216, местност „Каршилар“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „БКС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване на процедура по ОС № 18-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 18-АПК/2019 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис в поземлен имот с идентификатори 49432.115.1, местност „Ташлъка“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „БКС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 08/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 09/09.10.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 2275(7)/26.09.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 16-АПК/2019 г. за оттегляне на писмо с изх. № 2339(1)/19.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 16-АПК/2019 г. за оттегляне на писмо с изх. № 2339(1)/19.07.2019 г.

РЕШИХ: Оттеглям писмо с изх. № 2339(1)/19.07.2019 г., с което на основание на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е преценено, че за изменение на ИП за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.649.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 07/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 07/09.07.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 03-ОС/2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, складови площи и собствен водоизточник“ в имот с идентификатор 20105.55.9 в местността „Скалата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 06/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 06/22.04.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № ЕП-140(2)/17.04.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Закупуване и монтаж на техника за обработка на дървени плоскости в съществуващ цех за изработка на корпусна мебел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.201.94, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 05/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 05/11.04.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1008(5)/03.04.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І-012121, 012123, съответен на поземлени имот № 012134, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен с цел образуване на УПИ І-012134 „за жилищно строителство и къщи за гости“ и УПИ ІІ-012134 „за къщи за гости““

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението