Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №117/2018

Изх. №446(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Увеличаване площта на земеделско стопанство, чрез създаване на трайни насаждения от праскови в поземлен имот с идентификатор 56126.157.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“ във връзка с Бизнес план, финансиран по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: КИРИЛ СВЕЧЕВ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 446/07.02.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство, чрез създаване на трайни насаждения от праскови в поземлен имот с идентификатор 56126.157.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо изх. № 2769(1)/12.08.2016 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда увеличаване на площта на земеделско стопанство, чрез създаване на трайни насаждения от праскови в поземлен имоти с идентификатор 56126.157.4 с площ от 5699 кв. м, с начин на трайно ползване: „нива“. Предвижда се дърветата да се засадят на разстояние от 3 м, с разстояние между редовете от 4,5 м. За напояване е предвидено ползване на дъждовни води.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Увеличаване площта на земеделско стопанство, чрез създаване на трайни насаждения от праскови в поземлен имот с идентификатор 56126.157.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград