Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-15-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с идентификатор 04279.91.9, местност „Рибарниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на производствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-14-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с пл. № 1778 в кв. 15 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за урегулиране на същия за „дърводелски предприятие““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Т. М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-13-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.162.2 в местността „Гладно бърдо“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп“”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Г. А. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-12-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проекти за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот № 025018, местност „Мемишица“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, за имот № 000339, местност „Крачаница“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, за имот №022001, местност „Ягоденица“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, за имот №021051, местност „Младжирското“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград и за имот №025017, местност „Мемишица“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-11-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с идентификатор 04279.35.20, местност „Чикуто“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Г. Н. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-10-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.91.8, местност „Рибарниците“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: ЕТ „ЕЛЕНА ИВАНОВА-68“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-09-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 39116.4.427 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, с цел промяна отреждането на имота от „За дървопреработващи дейности“ в „За дървопреработващи, дървообработващи дейности“ и 39116.4.281 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, с цел промяна отреждането на имота от „За битови, обслужващи и складови дейности“ в „За дървопреработващи, дървообработващи, битови, обслужващи и складови дейности, и пелетна инсталация“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЛАМКОР-2“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението