Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-15/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-15/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2023 – 2040 г.“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-14/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-14/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптиране към изменението на климата на община Симитли, област Благоевград за периода 2024 – 2030 г.“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-11/2024 г. - 26.02.2024

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-11/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.78.71 в местността Струма по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за складове, офиси и трафопост“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-13/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-13/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.463.5, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 66460.511.2, 66460.463.4 и 66460.463.1, местност Ливадище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в „за фотоволтаична електроцентрала“ при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-12/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-12/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): КПИИ в обхват на УПИ LІІІ-1437, УПИ LІV-1437, УПИ LV-1437, УПИ LVІ-1437, УПИ LVІІ-1437, ПИ №1610, ПИ №1611, ПИ №1612, ПИ №1613 и ПИ №1614 от кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ и КПИИ в обхват на УПИ LVІІІ-1437, УПИ LІХ-1437, УПИ LХ-1437, УПИ LХІ-1437, УПИ LХІІ-1437, ПИ №1615, ПИ №1616, ПИ №1617, ПИ №1618 и ПИ №1619 от кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ОНИКС АЛФА СОЛАР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-11/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-11/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) и изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) в обхват имот с пл. №33 от кв. 16 по плана на гр. Якоруда и улица между о. т. 300 - о. т. 302 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел образуване на нов УПИ с конкретно предназначение за „фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МЕТОДИ ШУРДЕВ – МЕДИСЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-10/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-10/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 00134.32.167, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона със занижени параметри - „Жм1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението