Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-39/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-39/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.54.1, местност Гладно поле, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „АЛФА - ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-38/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-38/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград от „земеделска земя“ за „фотоволтаична централа и складове“, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“

възложител: „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-37/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-37/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.66.18, местност Над междата, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, Ж. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-36/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-36/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка на Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Разлог за група поземлени имоти в землището на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-35/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-35/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 68792.182.1, местност Бановица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, С. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-34/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-34/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.145.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „ДАМАС ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-33/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-33/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 03664.17.8, местност Ридара по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, А. Б., В. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението