Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-62/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-62/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20540.12.4, местност Секирица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „РИО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-61/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-61/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.323.2717, местност Река Бистрица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-60/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-60/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ): Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ІV192 в кв. 1 по плана на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград като се променя отреждането по действащия план от „Жилищно строителство“ - зона Жм за „Производствено - складови дейности - Производство на ел.енергия от фотоволтаични модули“ в зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: М. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-59/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-59/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлени имоти с идентификатори 61813.781.112, 61813.781.113 и 61813.542.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилен отдих „Ов“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-58/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-58/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.427.15, местност Ливадище по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел отреждането му „за фотоволтаична инсталация“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „СТАНКОВ СОЛАР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-57/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-57/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 800 kW“ и Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия за захранване с ел. енергия на поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Я. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-56/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-56/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните части: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.5.51, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала до 5 MW, трафопост, КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения, паркинг за камиони и обслужващи сгради - бензиностанция-газстанция, зареждане на електромобили, халета за търговска дейност и офиси“ и Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 5 МW, трафопост, КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения в поземлен имот с идентификатор 14492.5.51, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „СОЛАРИКС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението