Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-19/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-19/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 04279.152.10 и 04279.152.18, местност Герено Ш.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, С. Б., И. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-18/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-18/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Симитли, област Благоевград за периода 2021 – 2027 г.“, и неразделните към нея „Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за периода 2020-2030 г.“ и Раздел „Лечебни растения“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-17/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-17/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа в УПИ І-1437, кв. 4 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „АСА-СА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-16/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-16/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I - 308, кв. 28 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на пет броя нови УПИ, отредени за „жилищно строителство“ - ново ниско свободно застрояване, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-15/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-15/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Благоевград, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.“, и неразделните към нея „Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите“ и Раздел „Лечебни растения“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-14/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-14/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.110.12, местност Джампалица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, А. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-13/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-13/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението