Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Комплексни разрешителни

СПИСЪК на предприятия с комплексни разрешителни на територията на Благоевградска област:

  Годишни доклади
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

2008 г. , 2009 г.

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич

2008 г. , 2009 г.

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна

2008 г. , 2009 г.

Компресорна станция "Петрич", с. Рупите, Община Петрич 2009 г.
"Енергоремонт – Кресна" АД, гр.Кресна

2007 г. , 2008 г.

2009 г. 

"Карлсберг България" АД, гр.София  

 

В съответствие със Закон за опазване на околната среда (ЗООС) издаването на комплексни разрешителни е задължително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения в обхвата на Приложение 4 на Закона (съответстващо по обхват на Анекс I на Директивата за КПКЗ).


НОРМАТИВНА УРЕДБА


ОТГОВОРНОСТИ НА РИОСВ 

  1. Контролират изпълнението на условията в издадените КР;
  2. Подпомагат ИАОС при оценката на заявлението за издаване на КР и изготвянето на проект на КР.