Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Становища по екологична оценка

Становище по ЕО № БД-01-01/2022 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01-01/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-01-01/2022 г. за Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Петрич

Възложител: Община Петрич с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ“ № 24, Булстат 000024916

Дата на издаване на решението: 31.01.2022 г.

Становище № БД-01-01/2022 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-01-01/2022 г. е с характер „съгласува“.

Становището се намира в сектор "Превантивна дейност”- ст. № 10 на РИОСВ, гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Становище по ЕО № БД-01/2021 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-01-01/2021 г. за Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белица

Възложител: Община Белица с адрес гр. Белица, ул. “Георги Андрейчин“ № 15, Булстат 000024688

Дата на издаване на решението: 22.03.2021 г.

Становище № БД-01-01/2021 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-01-01/2021 г. е с характер „съгласува“.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2018 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Гоце Делчев

Възложител: Община Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна“ № 2, Булстат 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2018 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Рила

Възложител: Община Рила с адрес на седалище област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане“ № 1, Булстат 000261598

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02/2016 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2016 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Якоруда

възложител Община Якоруда с адрес гр. Якоруда, ул. “Васил Левски“ № 1, Булстат 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01/2016 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2016 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Разлог

възложител Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. “Ст. Стамболов“ № 1, Булстат 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N7/2015 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 7/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 02/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Осъгласуван Общ устройствен план на Община Банско с възложител Община Банско, адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, БУЛСТАТ: 000024663

От  тук може да изтеглите пълния текст на решението