Съдържание

Посетители

В момента има 308  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Fungi_Obel_29.06_2009_135Държавната политика по управление на водите цели постигане и поддържане на добро състояние на всички подземни, повърхностни и морски води, като ресурс от особено значение за живота на планетата, както и ограничаване на вредните въздействия върху човешкия живот и здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност.

На национално ниво, политиката по управление на водите се осъществява от Министерството, подпомагано от Дирекция „Управление на водите“, а на басейново ниво – от 4 Басейнови дирекции, като 16 Регионални инспекции по околната среда и водите осъществяват мониторинг и контрол върху отпадъчните водите в границите на съответния им териториален обхват.

 

 


Нормативна уредба

Сектор Води


 

Отговорности

В рамките на териториалният си обхват РИОСВ-Благоевград осъществява контрол на:

  • обектите, формиращи отпадъчни води;
  • обектите, формиращи отпадъчни води с емисии на приоритетни и приоритетни опасни вещества;
  • изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите и комплексните разрешителни, издадени по ЗООС, в т.ч. собствения мониторинг на обектите.