Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Защитени територии

Според Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 год.), защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. В България категориите защитени територии са шест:

 • Резерват - строго защитена територия, забранена всякаква човешка дейност
 • Национален парк - силно защитена, някои дейности позволени
 • Природна забележителност - опазване на природни форми, дейности позволени
 • Поддържан резерват - разрешени дейности с консервационна цел
 • Природен парк - устойчиво взаимодействие на хора и природа
 • Защитена местност - опазване на местообитания и устойчиво ползване на ресурси

Системата от защитени територии в страната включва 3 национални парка (Рила, Пирин и Централен балкан), 55 резервата, 35 поддържани резервата, 10 природни парка, 419 защитени местности и 346 природни забележителности. В границите на тези територии се опазва голямо разнообразие от уникални за страната и Европа екосистеми, редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, както и скални феномени, пещери, ждрела и красиви пясъчни дюни. Влажните зони с международно значение, с малки изключения, също са поставени под закрила.


Регистър на защитените територии и защитените зони в България


В Благоевградска област са обявени 34 броя защитени територии с обща площ 17 882, 2318 ха (без площта на Национален парк “Пирин” и частта от площта на Национален парк “Рила”) в следните категории:

 • Резерват - 5 бр.
 • Поддържан резерват - 1 бр.
 • Защитена местност - 16 бр.
 • Природна забележителност - 17 бр.
 • Национален парк - НП "Пирин" и част от НП "Рила"
 • Природен парк - 2 бр.

От ТУК може да изтеглите брошура Защитените територии в Благоевградска област.

От ТУК може да изтеглите Регистър на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград


<A href="http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/healthcheck.pdf" target=_blank><SPAN id=lw_1266318709_2 class=yshortcuts>http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/healthcheck.pdf</SPAN></A>