Съдържание

Посетители

В момента има 472  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

37-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 37-ОС/2013 г. за извършване на оценка на степента на въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски път ІІІ та степен „Синьо меле", землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Кресна", имоти №000701, №000705, №000730, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

 

36-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 36-ОС/2013 г. за извършване на оценка на степента на въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски път ІІІ та степен „Езерешка вада", землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, който се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци" и BG0002126 "Пирин Буфер", определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, вкл. на дивите птици от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Кресна", участък от км 0+000 до км 6+620, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

за извършване на оценка на степента на въздействие

35-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на складова база, магазин, офис и търговска зона", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част от поземлен имот с идентификатор 17395.178.6, местност „Текето", землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

34-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на открита площадка за складиране на отпадъци от производство на изделия от мрамор", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №032023, местност „Злинска река", землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитени зони BG0000366 "Кресна - Илинденци" и BG0002003 "Кресна"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

33-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 33-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за за къщи за гости", който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: УПИ І-1 от кв. 7 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 "Родопи Западни".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

32-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в УПИ ХL-051013 от кв. 11 по плана на К. К. „Попови ливади", общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на с. Делчево, УПИ ХL-051013 от кв. 11 по плана на К. К. „Попови ливади", общ. Гоце Делчев; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин буфер" за опазване на дивите птици..

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

29-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за спорт и атракции", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот № 055143, местност „Лъжови ливади", землище на с. Полето, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.