Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-56-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлени имот с идентификатор 17395.49.45, местност Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-С-ИЕ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 бр. преживни животни /агнета и ярета/ в поземлен имот с идентификатор 77058.12.170, местност Нишанлии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото технологично оборудване за овцефермата“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на сгради за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска механизация и машини в поземлен имот с идентификатор 65108.12.25 в местността Жизвелъка/Ереджика по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на 12 (дванадесет) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.8.18 в местността Бухото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Модернизация и разширение с ново строителство на сгради и съоръжения, разпределение и оборудване, разположени в рамките на съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 48578.20.2 (УПИ 020001) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КЛЕЙ КЪМПАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Обществено обслужване и жилищно строителство - изграждане на обществена сграда и четири еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.12.12 (образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 02676.12.52 и 02676.12.66), местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Хотел Перун - Банско“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението