Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Екологична отговорност

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА


Презентации по прилагане на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети


ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ

І. Във връзка с изискванията на чл.4, чл.5, чл.6, ал.4 и чл.7 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ е необходимо от операторите да се представи в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) гр. София, с копие до РИОСВ гр. Благоевград, следната информация:

  1. Наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК)
  2. Дейност/дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, извършвани от оператора
  3. Кратко описание на всяка дейност, което да съдържа, където е приложимо, следната информация:
  • определяне на дейността съгласно обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
  • посочване дали дейността подлежи на разрешителен, регистрационен или лицензионен режим;
  • определяне на дейността съгласно изискванията на издадените лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация в случаите, когато такива се изискват;
  • капацитет на съоръженията, попадащи в обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, ако е определен в съответните лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 и в приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
  • видове отпадъци, които се образуват и/или третират;
  • видове опасни химични вещества, продукти за растителна защита или биоциди, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда; видове генетично модифицирани организми, с които се извършва работа в контролирани условия или които се освобождават в околната среда или се пускат на пазара.

    4. Местоположение на площадката/площадките, на която/които се извършва дейността (ако е приложимо)
    5. Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща
    6. Лице за връзка
    7. Регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността
    8. Басейнова дирекция за управление на водите, в чийто район се извършва дейността
    9. Издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ: номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване на акта, с който е изменен или актуализиран.

Изисква се, едновременно с подадената информация, операторите да подадат и декларация за достоверност на данните (чл.6, ал.4 от Наредбата).

ІІ. Съгласно § 3 от ПЗР на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ бр.96/07.11.2008 г.), операторите на действащи инсталации и съоръжения, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, изготвят оценката по чл.3, ал.1 от Наредбата за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, в срок 6 месеца от влизане в сила на наредбата (т.е. до 07.05.2009 г.), и я предоставят при проверка или поискване от компетентния орган.