Съдържание

Посетители

В момента има 1039  гости и няма потребители и в сайта

Екологична отговорност

НОРМАТИВНА УРЕДБА

  • Закон за опазване на околната среда, Преходни и заключителни разпоредби, § 9, ал. 2
  • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
  • Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
  • Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване е отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение
  • Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
  • Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/ остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него, приета на заседание на Колегиум на МОСВ, проведено на 19.12.2018г., които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

 


ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ

Указания относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Информация, във връзка с публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)

Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services  е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ от задължените по закона органи на изпълнителната власт и оператори.
Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП).
За тези, които нямат КЕП, е осигурена възможност за подаване на информацията с код (В този случай, след получаване на съобщение с код и потвърждение, че информацията е записана в системата, следва да изпратите Декларацията за достоверност на данните по чл.6, ал.4 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, обн. ДВ, бр. 109/2008г., посл. изм., бр. 108/2020г.).
Публичният регистър по ЗОПОЕЩ е достъпен на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-otgovornost/publichen-registur-po-zopoest/publichen-portal-za-elektronni-uslugi-po-zopoest/ .

3. Декларация за достоверност на данните (Приложение към чл. 6, ал. 4 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети)

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ