Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2011 г.

БД-17-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот с идентификатор 56126.290.7 в местността „Ръждак”, землище на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград с отреждане и застрояване  за «Фотоволтаична електроцентрала» 

възложител: „ВАСИЛЕНА-11” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.78.121, местност „Герена” по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област  Благоевград с цел отреждането на имота за „Фотоволтаична електрическа централа”

възложител: Милко Филипов Янчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 073099 с  площ 29.564 дка, местността “Власовица”, землище на с. Бачево, Община Разлог, Област Благоевград  с отреждане и застрояване  за «Фотоволтаична електроцентрала» 

възложител: „ВАС РЕЗЕРВ”ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на вилна зона «Картала», землище на с. Бистрица, Община Благоевград

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на вилна зона «Добро поле», землище на с. Бистрица, Община Благоевград

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за  регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №013015 с площ 6011 кв. м, местност „Езерото”, землище на с. Ракитна, Община Симитли, Област Благоевград  с цел отреждане „За производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа”

възложител: Димитър Борисов Благов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за  регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 033017 с площ 19.603 дка, местност “Сусарник” в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни с цел преотреждането му от нива „за фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „ХЕЛИОС ЕНЕРЖИ ПРИМ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София -1220, ж.к. „Надежда 1”, бл. 109, вх. Г, ет. 9, ап. 90, ЕИК 201148064

От тук може да изтеглите пълния текст на решението