Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №115/2018

Изх. №285(3)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.211.23 в местността Столоватец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ВЕСЕЛИН КОЦАКОВ

Прочети още...

Съобщение №114/2018

Изх. №237(3)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.192.23 в местността Величковец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „ПАТЪРНОСТЪР РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД ЕИК 102894482

Прочети още...

Съобщение №113/2018

Изх. №17(23)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изместване на ВЕЛ 20 kV „Пластмаси“ в поземлен имот с номер I - 130015, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград с цел увеличаване на площта на застрояване в имота“

Възложител: „ЕС ДИ ПАРТНЕРС“ ЕООД ЕИК 101740360

Прочети още...

Съобщение №112/2018

Изх. №476(1)/20.02.2018 г.

План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” - отдели, подотдели 15 „п“, 15 „щ“, 15 „в1“, 17 „и“, 17 „ф“, 17 „х“, 50 „д1“, 50 „ж1“, 50 „к1“, 51 „м“, 51 „о“, 58 „п“, 73 „е“, 77 „н“, 82 „ш“, 83 „б“, 84 „п“, 92 „и“, 98 „ф“, 128 „к“, 128 „о“, 129 „в“, 129 „г“, 129 „н“, 129 „х“, 129 „д1“, 129 „з1“, 140 „р“, 141 „д“, 141 „и“, 141 „н“, 141 „р“, 141 „у“, 144 „л“, 145 „у“, 146 „ц“, 154 „р“, 157 „с“, 159 „ц“, 162 „л“, 163 „ю“, 163 „в1“, 170 „х“ и 185 „а“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ“

Прочети още...

Съобщение №111/2018

Изх. №395(1)/16.02.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за изменение на улична регулация (ПИУР) на ул. „Търговска“ (ул. „Георги Димитров“) от о.т. 82 до о.т.91, ул. „Иван Козарев“ от о.т. 92 до о.т. 310 и отпадане на улица от о.т. 84 до о.т. 83 и изменение на регулационния план на гр. Добринище с обхват УПИ XVIII- 532, кв.38 и УПИ IV, кв.25“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №110/2018

Изх. №286(3)/16.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.536.40 в местността Писана черква по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ВЕСЕЛИН КОЦАКОВ

Прочети още...

Съобщение №109/2018

Изх. №212(3)/16.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на дере „Рилица“, находящо се в участъка от река Рилица преди вливането ѝ в река Рилска в границите на урбанизираната територия на град Рила, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: ОБЩИНА РИЛА

Прочети още...