Съдържание

Посетители

В момента има 467  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №36-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 49432.98.26 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.98.26 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: И. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гараж“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.23.374 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: К. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 37472.9.24, местност Гроба по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 37472.9.24, местност Гроба по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Ковачевица); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни”.

Възложител: И. Б., ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 49432.30.13, местност Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел отреждането му „за жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видовете животни и растения, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение:  поземлен имот с идентификатор 49432.30.13, местност Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Мосомище); защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Д. В., К. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 59077.66.23 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „Магазин за промишлени стоки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 59077.66.23 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград.

Възложител: В. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за авточасти и търговски обект в поземлен имот с идентификатор 24267.77.38 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.77.38 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Дъбница); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: А. Д., В. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.603 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.634 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: С. Щ.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.