Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №36-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) по чл. 59, ал. 1 ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 43699.57.544 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.544 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Р. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 53326.500.8, местност Баните по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (УПИ ІІІ-8, квартал 2 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград) с ново предназначение на имота - за хотел и проектиране на задънена улица тупик за по-добър достъп до имота“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: ПУП-ПРЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 53326.500.8, местност Баните по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „Сибия“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 87802.10.93 в местността Тавлиевото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона. BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.93 в местността Тавлиевото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: С. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости с търговски обект и кафе аперитив“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.28.204 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 “Родопи Западни”

Възложител: М. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 02748.18.333 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: В. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гърмен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: землище на с. Ковачевица, с. Лещен, с. Крушево, с. Дъбница, с. Балдево, с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, на територията на ТП „ДГС Гърмен, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002063 «Западни Родопи»

Възложител: ЮЗДП ДП Благоевград ТП „ДГС ГЪРМЕН“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 17395.139.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: И. Г., Р. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.