Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №04-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 17395.108.2 и 17395.107.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: А. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №03-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на винарска изба с помощни помещения, стаи за отдих и ресторант“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: проектен поземлен имот с идентификатор 14492.24.6, предвиден да се обособи от поземлен имот с идентификатор 14492.24.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина в поземлен имот с идентификатор 32665.120.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 32665.120.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

Възложител: Д. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение „Търговски обект, офиси и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 43606.7.58, местност Свети Илия по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43606.7.58, местност Свети Илия по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Лещен); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: А. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение “Изграждане на търговски център – складови помещения, офис помещения, кафе аперитив и жилищна част“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.66.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „АГРИ БИН“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 53059.64.2, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград с отреждане за „Промишлено предприятие“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53059.64.2, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград (КККР на с. Обидим); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: „АТИДЖАМ“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 53059.64.5, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград с отреждане за „Промишлено предприятие“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53059.64.5, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград (КККР на с. Обидим); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: „АТИДЖАМ“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.