Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №59-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17405.3.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли от „нива“ за „склад за промишлени стоки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17405.3.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград.

Възложител: „СОЛАР СИСТЕМС БИЛД“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с търговски обект в част от поземлен имот с идентификатор 62640.53.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.53.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

Възложител: Ф. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17395.116.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „ливада“ в „нива“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.116.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: Д. Щ., „ГЕОРГИ ИЛИЕВ 2006“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за безвредни производствени дейности, занаятчийска работилница и магазин в поземлен имот с идентификатор 52074.12.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52074.12.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: Т. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам:инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.37.41, местност Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.37.41, местност Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Рибново); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: Д. У.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.571, местност Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.571, местност Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: С. Н.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.116.54, местност Чалтиците по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ в „за жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.116.54, местност Чалтиците по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на гр. Кочериново); защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Г. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.