Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №94/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на жилища сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 04279.613.359, УПИ XV-1650 в кв. 2 по плана на централна градска част (ЦГЧ) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 374 от 06.02.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на жилища сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 04279.613.359, УПИ XV-1650 в кв. 2 по плана на централна градска част (ЦГЧ) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 5 етажна жилища сграда с магазини в урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)". Общата площ на имота е 319 м2. Предвижда се ЗП 210 м2, РЗП - 957 м2. Захранването на сградата с ел. енергия ще бъде осъществено от съществуващата мрежа ниско напрежение на гр. Благоевград. Снабдяването с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Благоевград, а битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат отвеждани в канализационната мрежа. Имотът е достъпен от улица.
От главен архитект на Община Благоевград с изх. № 0104-234/20.06.2013 г. е издадена виза за изработване на инвестиционен проект за проектиране на жилищна сграда в УПИ XV1650, имот с идентификатор 04279.613.359, свързано застрояване от М+4+Т със съществуваща жилищна сграда с идентификатор 04279.613.363.1 в УПИ I, кв. 2 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, община Благоевград, при показатели: височина на застрояване - до 15 м, Кинт - 3 м, плътност - 80%, озеленяване - 20%.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 "Орановски пролом-Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на жилища сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 04279.613.359, УПИ XV-1650 в кв. 2 по плана на централна градска част (ЦГЧ) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.