Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №92/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на газопроводна инсталация за захранване с природен газ на котелна инсталация в сградата на спасителна база на БЧК - гр. Банско, разполагаща с четири броя котли ARISTON CLAS 32FF SYSTEM със затворена камера турбо изпълнение и разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.19.18 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №267/27.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Изграждане на газопроводна инсталация за захранване с природен газ на котелна инсталация в сградата на спасителна база на БЧК - гр. Банско, разполагаща с четири броя котли ARISTON CLAS 32FF SYSTEM със затворена камера турбо изпълнение и разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.19.18 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда съществуващата сграда в имот с идентификатор 02676.19.18 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, представляваща спасителна база на БЧК – Банско, да бъде захранена с природен газ от съществуващата газоразпределителната мрежа на гр. Банско, с цел замяна на използваното към момента дизелово гориво. За целта са предвидени следните дейности:
 изпълнение на монтажни работи по газопроводна инсталация с дължина около 10 м като тръбопроводите ще минават подземно през поземлен имот с идентификатор 02676.19.18, собственост на възложителя;
 монтаж на четири броя газови котли ARISTON CLAS 32FF SYSTEM със затворена камера турбо изпълнение в съществуващо котелно и с обща инсталирана мощност 128 kW/h;
За нуждите на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и преустройство на съществуващата пътна инфраструктура. Характера на предвидените строително-монтажни дейности не предполага увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда. Не се предвижда и усвояване на нови площи, предвид че дейностите свързани с реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат извършени само в рамките на имота и рамките на съществуващата сграда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони, чиито граници съвпадат изцяло:
 защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 84 от 2008 г.);
 защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).
По съображенията изложени по-горе, заявените с инвестиционното предложение дейности не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не могат да се разглеждат и като изменение и/или разширение на обект попадащ в обхвата на тези приложения към Закона. В този смисъл, така заявеното инвестиционно предложение не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение за „Изграждане на газопроводна инсталация за захранване с природен газ на котелна инсталация в сградата на спасителна база на БЧК - гр. Банско, разполагаща с четири броя котли ARISTON CLAS 32FF SYSTEM със затворена камера турбо изпълнение и разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.19.18 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.