Съдържание

Посетители

В момента има 210  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №93/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.61.1.40, находящ се в сграда с идентификатор 04279.612.61.1, разположена в имот с идентификатор 04279.612.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, УПИ VIII, пл. № 1543, кв. 28 по плана на централна градска част на гр. Благоевград от „ресторант" в „два броя офиси"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №300/30.01.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.61.1.40, находящ се в сграда с идентификатор 04279.612.61.1, разположена в имот с идентификатор 04279.612.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоенград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, УПИ VIII, пл. № 1543, кв. 28 по плана на централна градска част на гр. Благоевград от „ресторант" в „два броя офиси" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда разделяне, преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.61.1.40, находящ се в сграда с идентификатор 04279.612.61.1, разположена в имот с идентификатор 04279.612.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоенград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, УПИ VIII, пл. № 1543, кв. 28 по плана на централна градска част на гр. Благоевград от „ресторант" в „два броя офиси".
Предвидени са следните дейности: изграждане на нови преградни стени за обособяване на необходимите помещения и измазване и боядисване на същите. Главните водопроводни и канализационни клонове ще бъдат запазени без промяна. Предвидено е да се изпълни нова вътрешна водопроводна и канализационна инсталация за захранване на новите помещения. С намерението е предвидено да бъде изпълнена нова електроинсталация, която да бъде съобразена с новото предназначение на помещенията.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или промяна в съществуващата техническа и пътна инфраструктура.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
 защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104 от 2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект попадащ в обхвата на тези приложения и не подлежи на регламентираната по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близко разположените защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.61.1.40, находящ се в сграда с идентификатор 04279.612.61.1, разположена в имот с идентификатор 04279.612.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоенград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, УПИ VIII, пл. № 1543, кв. 28 по плана на централна градска част на гр. Благоевград от „ресторант" в „два броя офиси" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.