Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №91/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдели, подотдели 42 „д", 42 „е1", 49 „е1", 173 "и", 190 „б", 254 „б",69 „ж",312 „з", 42 „е", 168 „е", 280 „х", 266 „и", 266 „г", 170 „а", 242 „е", 242 „щ", 361 „е", 366 „б", 367 „и", 119 „а", 143 „е", 165 „з", 173 „з", 245 „а", 253 „к", 254 „в", 255 „т", 256 „ж", 258 „ф1", 267 „а1", 278 „а", 280 „у", 280 „т", 281 „г", 308 „в", 59 „ж", 165 „ж", 89 „к", 89 „ж", 89 „а", 43 „х", 42 „д1", 42 „г1", 42 „ю", 42 „а", 39 „е", 38 „д", 36 „к", 36 „д", 36 „г", 36 „в", 36 „а", 42 „о"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №256/24.01.2014 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разлог" – отдели, подотдели 42 „д", 42 „е1", 49 „е1", 173 "и", 190 „б", 254 „б",69 „ж",312 „з", 42 „е", 168 „е", 280 „х", 266 „и", 266 „г", 170 „а", 242 „е", 242 „щ", 361 „е", 366 „б", 367 „и", 119 „а", 143 „е", 165 „з", 173 „з", 245 „а", 253 „к", 254 „в", 255 „т", 256 „ж", 258 „ф1", 267 „а1", 278 „а", 280 „у", 280 „т", 281 „г", 308 „в", 59 „ж", 165 „ж", 89 „к", 89 „ж", 89 „а", 43 „х", 42 „д1", 42 „г1", 42 „ю", 42 „а", 39 „е", 38 „д", 36 „к", 36 „д", 36 „г", 36 „в", 36 „а", 42 „о" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
План-извлечението се инициира във връзка с окомплектоване на лесосечен фонд за 2014 г., предвид че към момента се изработва нов Горскостопански план за периода 2013 – 2023 г. Предмет на план-извлечението са насаждения, обособяващи гореописаните отдели, подотдели от териториалния обхват на горите, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Якоруда", в които са предвидени горскостопански дейности свързани с извеждане на сечи както следва:
І. Възобновителни сечи в отдели, подотдели 42 „д", 42 „е1", 49 „е1", 173 „и", 190 „б", 254 „б", на обща площ 58.3 ха, разпределени както следва:
1.1. Постепенна –котловинна сеч в отдели, подотдели 42 „д", 42 „е1", 49 „е1", 173 „и", 254 „б" с площ 54.8 ха;
1.2. Групово – постепенна сеч в отдел, подотдел 190 „б" с площ 3.5 ха;
Основни цели са: осигуряване на възобновяване за създаване на ново поколение гора; направляване на процесите на възобновяване; регулиране на видовия състав и направляване на смяната на видовете; опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и генетичния фонд; производство и добив на качествена дървесина; формиране и поддържане на разновъзрастни гори.
ІІ. Отгледани сечи в отдели, подотдели – 69 „ж", 312 „з", 42 „е", 168 „е", 280 „х", 266 „и", 266 „г", 170 „а", 242 „е", 242 „щ", 361 „е", 366 „б", 367 „и", 119 „а", 143 „е", 165 „з", 173 „з", 245 „а", 253 „к", 254 „в", 255 „т", 256 „ж", 258 „ф1", 267 „а1", 278 „а", 280 „у", 280 „т", 281 „г", 308 „в", 59 „ж", на обща площ 326.0 ха, разпределени както следва:
2.1. Прореждане в отдели, подотдели -69 „ж" ,165 „ж", 42 „о" с площ 19.6 ха;
2.2. Пробирка в отдели, подотдели - 312 „з", 42 „е", 168 „е", 280 „х", 266 „и", 266 „г", 170 „а", 242 „е", 242 „щ", 361 „е", 366 „б", 367 „и", 119 „а", 143 „е", 165 „з", 173 „з", 245 „а", 253 „к", 254 „в", 255 „т", 256 „ж", 258 „ф1", 267 „а1", 278 „а", 280 „у", 280 „т", 281 „г", 308 „в", 89 „к", 89 „ж", 89 „а", 43 „х", 42 „д1", 42 „г1", 42 „ю", 42 „а", 39 „е", 38 „д", 36 „к", 36 „д", 36 „г", 36 „в", 36 „а" с площ 304.3 ха;
2.3. Санитарна сеч в отдел, подотдел 59 „ж" с площ 2.1 ха.
Основни цели са: регулиране на състава и произхода на насажденията в зависимост от функциите им и поставените цели; подобряване на растежа и увеличаване на производителността на насажденията, както и качеството на дървесината; селекция на дърветата в насажденията; подобряване на защитните и специалните функции на горите; подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на насажденията; поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите; намаляване на риска за възникване на пожари в горите; съкращаване на срока за производство на качествена дървесина.
Отдели, подотдели 69 „ж",42 „д", 42 „е1", 49 „е1", 173 "и", 190 „б", 42 „е", 168 „е", 170 „а", 242 „е", 242 „щ", 361 „е", 366 „б", 367 „и", 119 „а", 143 „е", 165 „з", 173 „з" 308 „в", 59 „ж", 165 „ж", 89 „к", 89 „ж", 89 „а", 43 „х", 42 „д1", 42 „г1", 42 „ю", 42 „а", 39 „е", 38 „д", 36 „к", 36 „д", 36 „г", 36 „в", 36 „а", 42 „о" попадат в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград.
Отдели, подотдели 254 „б", 280 „х", 266 „и", 266 „г", 245 „а", 253 „к", 254 „в" 267 „а1", 278 „а", 280 „у", 280 „т", 281 „г" - землището с. Конарско, 255 „т", 256 „ж", 258 „ф1" попадат в землището на с. Бел Камен, общ. Якоруда, обл. Благоевград, а отдел, подотдел 312 „з" попада в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, обл. Благоевград.
Гореописаните отдели, подотдели, предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 100/2008 г.);
 защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" за гореописаните отдели, подотдели не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), не очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС и не предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането им. Предвид това същият не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на глава шеста, раздел втори от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с план-извлечението дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдели, подотдели 42 „д", 42 „е1", 49 „е1", 173 "и", 190 „б", 254 „б",69 „ж",312 „з", 42 „е", 168 „е", 280 „х", 266 „и", 266 „г", 170 „а", 242 „е", 242 „щ", 361 „е", 366 „б", 367 „и", 119 „а", 143 „е", 165 „з", 173 „з", 245 „а", 253 „к", 254 „в", 255 „т", 256 „ж", 258 „ф1", 267 „а1", 278 „а", 280 „у", 280 „т", 281 „г", 308 „в", 59 „ж", 165 „ж", 89 „к", 89 „ж", 89 „а", 43 „х", 42 „д1", 42 „г1", 42 „ю", 42 „а", 39 „е", 38 „д", 36 „к", 36 „д", 36 „г", 36 „в", 36 „а", 42 „о", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.