Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-08-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на мебели, сладкарски цех и складове в поземлен имот с идентификатор 56126.166.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ДИВА“ ООД, ЕИК: 101560120

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

02-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 02-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на водопровод – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот с идентификатор 61813.804.87 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „МАУНТИЙН ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, ЕИК: 203201754

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 01-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на трупна яма и трупосъбирателна площадка за загробване на умрели животни в имот с № 004057, местност „Тумбата“, землище на с. Добротино, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград“

Възложител: Община Гоце Делчев, ЕИК: 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-07-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Реконструкция, надстройка и пристройка за складова база за пакетаж и съхранение на картофи в УПИ V-3979, кв. 275 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ТОТАЛ АГРО-88 - ДИАНА КЕХАЙОВА-ДИМИТЪР КЕХАЙОВ - ИВАН КЕХАЙОВ“, ЕИК: 101752245

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-06-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на овчарник в поземлен имот с идентификатор 61813.564.40 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„КАТЕВИ 2011“ ООД, ЕИК: 201485213

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-05-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на крайпътен търговски обект и обществено обслужване в поземлен имот № 053022 в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ХАЙ СТАНДАРТ“ ЕООД, ЕИК: 160064343

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-04-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III на Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения в количество до 20 000 м3/годишно от река Струма, местност „Средна валта“ в землището на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК: 203332045

От тук може да изтеглите пълния текст на решението