Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

04-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 04-АПК/15.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.35.6, местност „Чикуто-Ш.18“ по одобрена кадастрална карта на гр. Благоевград, община Благоевград от „нива“ за „търговско-складова база и офиси“

Възложител: „БТМ +“ ЕООД, ЕИК: 101548189

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 03-АПК/15.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 61813.569.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ТЕРРА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 101659816

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/14.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на 80.00 дка десертни лозя в имот № 000816 в землището на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БУБИ 98“ ЕООД, ЕИК: 204080373

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/13.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения – орехови градини в поземлени имоти № 069003, № 069013 и № 069011 с обща площ 36.608 дка в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АТИТ–19“ ЕООД, ЕИК: 204065517

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-09-П/12.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Усоето от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 101675261

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/08.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 101675261

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

02-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 02-АПК/07.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Допълнително водоснабдяване на група Рила - Кочериново с водоизточник р. Ломница“

Възложител: Община Рила, БУЛСТАТ: 000261598

От тук може да изтеглите пълния текст на решението