Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-63-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-63-П/29.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXIV, кв. 100 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.2231 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“

Възложител: Л. А. С., постоянен адрес: xxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-62-П/29.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение „Изменение на капацитета и технологията на одобрено инвестиционно предложение за изграждане на комбинирана централа за производство на електро и топлинна енергия с мощност 1800 кW в част (3000 м2) от имот № 502033 в землището на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ХК Пелетек“ ЕООД, ЕИК: 202952545

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

25-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 25-АПК/28.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в имот № 085002 в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Г. Г. Х., постоянен адрес: xxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

ОС-2-П/28.11.2017 г.

РЕШИХ: Прекратявам започналата процедура за преценяване начина на процедиране по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 4572/14.12.2016 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот с № 200008 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: М. М. И., с постоянен адрес: xxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

24-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 24-АПК/22.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за Специализиран подробен устройствен план – План за регулация и застрояване по чл. 111 от Закона за устройство на територията за изграждане на винарски и туристически комплекс в землищата на с. Хърсово и с. Виногради, община Сандански, област Благоевград

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД, ЕИК: 201389179

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

23-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 23-АПК/22.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на ПСОВ и система за реутилизиране на пречистените води, формирани на територията на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в поземлен имот с идентификатор 04279.601.31 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Югозападен университет „Неофит Рилски“, ЕИК: 000017149

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-61-П/08.11.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Киселец“ на р. Сугаревска, землището на с. Сугарево, община Сандански“

Възложител: „ФУРНИР ПЛАСТ“ ЕООД, ЕИК: 101054938

От тук може да изтеглите пълния текст на решението