Съдържание

Посетители

В момента има 32  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-23-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/16.04.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционното предложение „Допълващо застрояване на селскостопанска сграда за клетъчно отглеждане на пъдпъдъци в УПИ І-240 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: К.А.С

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-22-П/13.04.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционното предложение  „Дестилерия за етерични масла в поземлен имот № 048031 в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Ф.А.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 06-АПК/26.04.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за за инвестиционното предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.603.183.1.37 в сграда с идентификатор 04279.603.183.1, находяща се в имот с идентификатор 04279.603.183 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ ІІ-91 в кв. 35 по плана на ІV-ти микрорайон на гр. Благоевград от „аптека“ в „клинична лаборатория““

Възложител: НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

05-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 05-АПК/30.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП – ПЗ) за УПИ Х-1809, кв. 13 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „цех за производство на пелети“ на основание чл. 56, ал. 1 от АПК

Възложител: „Доспатли - 666“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-21-П/29.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие поради недопустимост за инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ „Тремошница“ на р. Санданска Бистрица, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „Винел - 2017“ ЕООД, ЕИК: 204850464

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-20-П/16.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие поради недопустимост за инвестиционното предложение Изграждане на площадка съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот №000853 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „КАРСКОМ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-19-П/14.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за преработка на мляко в имот пл. № 453, кв. 4 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Фатма Гущерова и Ракип Гущеров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението