Съдържание

Посетители

В момента има 48  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-19-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-19-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 61813.804.86 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, кабелна линия 20 кV и кабелни линии ниско напрежение“

Възложител: „ИНТЕРПРАЙМ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 201609878

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-18-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III на Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за “Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 56126.90.24 и 56126.90.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград“

Възложител: „КОКО МАН И ВАН“ ЕООД, ЕИК: 200021288

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

05-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  05-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж № Си-7 от находище „Хотово“, с. Хотово, община Сандански, област Благоевград с цел захранване на рекреационни съоръжения към къща за гости, находяща се в УПИ VІІІ, пл. № 13, кв. 7 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ХИТ ХОТ ХАУС“ ЕООД, ЕИК: 200341990

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-17-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за изменение на инвестиционно предложение за “Изграждане на ферма за отглеждане на телетa в поземлен имот № 099040 в местността „Папото“, землище на с. Мосомище

Възложител: Л. Б. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-16-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гранити за трошен камък от находище „Осенов рид“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „Васил Георгиев – Гергана“, ЕИК: 811144522

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-15-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на ресторант за бързо хранене и паркинг в имот № 015053 в землището на с. Чучулигово, общ; Петрич, област Благоевград“

Възложител: „НОВ ФОРУМ“ ЕООД, ЕИК: 115863024

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-14-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, газстанция метанстанция и търговски обект в поземлени имоти с №№ 013025 и 013010 в землището на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Възложител: М. А. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението