Съдържание

Посетители

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-18-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-18-П/12.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на 15 броя къщи за гости и заведение за хранене в имот № 019033 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: Радослав Славчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-17-П/12.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в част от имот № 098024 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Йордан Стамболиев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-16-П/07.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и изграждане на арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“

Възложител: Община Симитли, БУЛСТАТ: 000024987

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-15-П/07.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на път за местност „Горно Ораново“ от км 0+000 до км 3+336 с трасе през имоти № 000114, № 000108 и № 000122, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Община Симитли, БУЛСТАТ: 000024987

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-14-П/28.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на напоителен канал „Главен Рилски“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: „Спортена“ ЕООД, ЕИК: 101742094

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-13-П/22.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Разширение на производствена дейност – производства на ПВЦ дограма в имот с идентификатор 56126.600.9882 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Възложител: „СПЕДИТАНО“ АД, ЕИК: 202715635

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/22.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на трупна яма и трупосъбирателна площадка за загробване на умрели заразни животни в част от имот № 004043 в землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Община Гоце Делчев, БУЛСТАТ: 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението