Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-31-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/27.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица, ППР, пречиствателно съоръжение, изгребна яма и фотоволтаична система в поземлени имоти 03504.155.60 и 03504.155.63, местност „Дугане“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“.

Възложител: Ф.А.Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 12-АПК/28.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Н.В.Л. – земеделски производител

Възложител: Н.В.Л

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 11-АПК/28.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на С.Р.А. – земеделски производител

Възложител: С.Р.А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 10-АПК/28.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на А.И.Д. – земеделски производител

Възложител: А.И.Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 09-АПК/26.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Г.А.К. – земеделски производител

Възложител: Г.А.К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 08-АПК/21.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство  за инвестиционното предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец за капково напояване на 14,197 дка овощни насаждения – круши и череши в поземлен имот № 035004, местност „Текето“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Д.М.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/21.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на напорен тръбопровод за минерална вода до имот № 301003, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: „ЕМ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 131508503

От тук може да изтеглите пълния текст на решението