Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-30-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на инертни материали от воден обект р. Струма в количество до 5 000 м3/годишно, местност „Проеф чифлик“, землище на с. Мощанец, община Благоевград“

Възложител: „БИСТРИЦА“ ООД, ЕИК: 811152120

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения в количество до 20 000 м3/годишно от река Струма, местност „Блатото“ в землището на с. Старчево, община Петрич и село Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ГПА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 175209381

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-28-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за строителни материали, автомивка, кафе и офиси в имот № 057163 в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, обл. Благоевград“

Възложител: M. C. C.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-27-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Ремонт на съществуваща сграда, находяща се в имот № 020208, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев, обл. Благоевград и закупуване на техника“

Възложител: „АГРОГАГАРОВ“ ЕООД, ЕИК: 202043027

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  09-АПК/2017 г.

РЕШИХ: СПИРАМ административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на бетонов център в имот № 055009, местност „Горно Грамаде“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ“, ЕИК: 101725440

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на отоплителна инсталация в оранжерия за производство на селскостопанска продукция, разположена в поземлен имот № 006040 в землището на с. Струма, общ. Сандански, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „Илия Кирилов Воденичарски“ АД, ЕИК: 203525927

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия в имот № 001135, местност „Горни лаки“, землище на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Л. Д. М., адрес: xxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението