Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-14-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-14-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-14-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница-Манастира“ в землище на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград

Възложител:„ВОДОЛЕЙ ДУО“ ООД, ЕИК: 101618591

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-13-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-13-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Рупите 2“ на р. Струма, землища на с. Старчево и с. Генерал Тодоров, община Петрич

Възложител: „К-М ТУРС“ ЕООД, ЕИК: 147179194

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-12-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ и МВЕЦ „Градево 1“ на р. Градевска, землище на с. Градево, община Симитли

Възложител: „ХИДРОПРОЕКТ ГРУП“ EООД, ЕИК: 101727808

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-11-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Златарица от кота 855 м до кота 775 м, землище на с. Елешница, община Разлог“

Възложител: ЕТ „ДИМСАМАР - ДИМИТЪР ПЕТРОВ“, ЕИК: 811086357

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-10-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекодайна ферма за 30 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 61813.513.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Г.Д; М.Д; Т.Д; Я.Х; Р.Д. Т.Д; Е.З; М.П; В.М; Л;М; К.М; Г.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-09-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 07.01.2019 г. Решение № БД-09-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения в количество до 10 000 м3/годишно от воден обект р. Места, местност „Дережик“, землище на с. Блатска, община Хаджидимово“

Възложител:„СИКАРС“ ООД, ЕИК: 200086762

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 07.01.2019 г. Решение № БД-08-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на офис сграда, автомивка, паркинг и бензиностанция в поземлен имот №105012 в местността Лозята, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОГРУПТРАНС – 2“ ООД, ЕИК: 200984423

От тук може да изтеглите пълния текст на решението