Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-38-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-38-П/09.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция в поземлен имот с идентификатор 02676.1.937 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: М.И.З и М.И.Т

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-37-П/09.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз с прилежащи сервизни и обслужващи помещения в поземлен имот с идентификатор 21498.126.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „АКВАПАРК 2012“ ЕООД, ЕИК: 202114314

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-36-П/09.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за пелети с прилежащи сервизни и обслужващи помещения в поземлен имот с идентификатор 21498.126.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „АКВАПАРК 2012“ ЕООД, ЕИК: 202114314

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-35-П/04.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на кокошки носачки чрез волиерна система с капацитет 39500 бр. в поземлен имот № 000204 в землището с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: „СЪН СИТИ“ ООД, ЕИК: 101078768

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-34-П/04.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на част от имот № 011219, местност „Чуките“, землище на с. Цапарево, общ. Струмяни, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“.

Възложител: С. С. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-33-П/02.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Площадка за временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаси в имот с идентификатор 56126.16.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕКС ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 203765160

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-32-П/27.06.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: С.И.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението