Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-36-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-36-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот пл. № 769 по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“

Възложител: И. С. К. и Н. И. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-35-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, пл. № 66 и 67, кв. 6 по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“

Възложител: Ф. Ю. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-34-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на продукти от кестени, цех за производство на месни продукти и цех за преработка на плодове в УПИ I, местност „Джевезелък“, землище на гр. Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕКО БЕЛАСИКО“ ООД, ЕИК: 203555190, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Отец Паисий“ № 43 А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-33-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма в имот с идентификатор 02676.8.850 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: Г. Х. К., адрес: xxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-32-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на градински и плажни аксесоари от дърво в имот №020002 в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: М. С. К. и М. Й. К., адрес: xxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортни терени – игрища за футбол, тенис, баскетбол, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли в поземлен имот с идентификатор 17395.183.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Л. В. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 10-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, в т.ч. съответната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация за промяна предназначението на УПИ I по парцеларния план на бивш стопански двор на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил от „стопански двор“

Възложител: Р. Р. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението