Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-20-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-20-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за строителство на 2 бр. МВЕЦ на р. Лебница, землища на с. Струма и с. Кръстилци, община Сандански

Възложител:ЕТ „КИРИЛ КАМБЕРОВ – КАМБИ“, ЕИК: 101613594

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-19-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-17-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предлпо преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на регулирани води в участък след долен изравнител на МВЕЦ „Рила“ чрез ГНК „Рилски“ в землището на с. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител:„БИЛДИНГ СЪРВИЗ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК: 204639620

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 01-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за изменение на инвестиционно предложение за „Създаване на стопанство от 300 дка насаждения от боровинки в имоти № 000658 и № 000666, местност „Горната лъка“, землище на с. Сушица, общ. Симитли, област Благоевград“

Възложител:„Блуеберрихрас” ЕООД, ЕИК: 205183707

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-17-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-17-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Каскада от 7 бр. малки водноелектрически централи /МВЕЦ/ - „Струмешница 5“, „Струмешница 6“, „Струмешница 7“, „Струмешница 8“, „Струмешница 9“, „Струмешница 10“ и „Струмешница 11“ на р. Струмешница, землища на с. Първомай, с. Беласица, с. Коларово, с. Мендово, с. Право бърдо, с. Струмешница, с. Яворница, с. Кладенци и с. Ключ, община Петрич“

Възложител:„СТРУМЕШНИЦА и КО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-17-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-17-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за изграждане на 10 бр. малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 1» до МВЕЦ «ЕКО Струма 7» и от МВЕЦ «ЕКО Струма 10» до МВЕЦ «ЕКО Струма 12», в землищата на селата Лебница, Дамяница, Левуново и гр. Сандански, Община Сандански и селата Старчево, Генерал Тодоров, Дрангово, Марикостиново, Чучулигово, Тополница, Кулата, Марино поле, Рибник и гр. Петрич, община Петрич

Възложител:„ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ – ЕР“ ЕООД, ЕИК: 175340498

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-15-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-15-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Инсталация за пиролизна преработка на стари автомобилни гуми във висококачествен мазут” в стопански двор на с. Бучино, община Благоевград

Възложител:ЕТ „РУМЕН ПАДАРЕВ - БАЛКАН ФРУКТ - НИКОЛА ПОПАДИЙН”, ЕИК: 101014648

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-16-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-16-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за зизграждане на 12 бр. малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 13» до МВЕЦ «ЕКО Струма 24» в землищата на селата Струма, Вълково, Плоски и гр. Сандански, община Сандански, селата Драката, Илинденци, с. Горна Крушица и с. Каменица, община Струмяни и с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна

Възложител:„ВЕЦ” ООД, ЕИК: 114667706

От тук може да изтеглите пълния текст на решението