Съдържание

Посетители

В момента има 533  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

09-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 09-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №09-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на техническа инфраструктура – външно ел. захранване на УПИ VІ, кв. 25 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“ в РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. №1569/29.03.2022 г. от „ИЛИНДА“ ЕООД, ЕИК: 101069306, със седалище и адрес на управление: с. Марчево, общ. Гърмен.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 08-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №08-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 47408.48.36, местност Брестовица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград от „Нива“ в горска територия в за „Фотоволтаична централа“ с възложител В.А.Ч.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-15-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 27.04.2022 г. Решение №БД-15-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил“ с възложител „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, ЕИК: 115079353, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Кукленско шосе“ №40.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-14-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 26.04.2022г. Решение №БД-14-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот №000447 в местността Андъко, землище на с. Кашина, община Сандански, област Благоевград” с възложител „ЕЛПРО-ЕС“ ООД, ЕИК: 101592926, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, м. Мацкова Градина №1.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури".

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 


От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-13-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 14.04.2022г. Решение №БД-13-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Почистване чрез изкореняване на нежелана растителност и подобряване чрез рекултивация и подравняване на поземлен имот с идентификатор 20331.67.116, местност Ормана по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград” с възложител „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, ЕИК: 101675959, със седалище и адрес на управление: с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. „Първа“ №1.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.04.2022 г. Решение №БД-12-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 53326.34.154, местност Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител ЕТ „Мираж-Вили Куртова“, ЕИК: 811123567, със седалище и адрес на управление: с. Огняново, община Гърмен, ул. „Горни бани“ №19.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.


От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.04.2022 г. Решение №БД-11-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка и допълващо застрояване в УПИ VII-664, кв. 4 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител: А.А.И.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението