Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

18-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 18-АПК/22.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за за инвестиционното предложение „Увеличаване на земеделско стопанство в поземлени имоти с идентификатори 03504.244.185 и 03504.244.186 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: С. А. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-П-1/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-47-П-1/15.10.2018 г.

РЕШИХ: оттеглям Решение № БД-47-П/2018 г. за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение  за „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: С. И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-52-П/15.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторант и офис в поземлени имоти с идентификатори 52074.17.13, 52074.17.14, 52074.15.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ТРАНС ЛОДЖИК ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 204074306

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-51-П/15.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47189.58.15, местност „Скалата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: К.А.Ц и Н.А.П

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 17-АПК/11.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 02676.15.36 и 02676.14.6 в местността „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“

Възложител: „АЙ Ти Си Младост“ ООД, ЕИК 201868037

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-50-П/11.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда, разположена в УПИ VII, кв. 1 по плана на стопански двор „Мацкова градина“, местност „Друма“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград в предприятие за производство на млечни продукти“

Възложител:„АЛЕКС-АВ“ ЕООД, ЕИК: 811209525

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-49-П/11.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхват: урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-000218 и УПИ II-000218 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен, област Благоевград за „търговско, складова, производствена дейност, бетонов център и фотоволтаичен парк“

Възложител:„СТОЯН ПАШОВ - 2006“ ЕООД, ЕИК 101723197

От тук може да изтеглите пълния текст на решението