Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-03-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-03-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административно производство по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Атракционен парк за отдих и туризъм, предвидено да се реализира в поземлени имоти с идентификатори 61813.137.171 и 61813.752.219, местност „Голак“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Община Разлог, БУЛСТАТ: 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-02-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III на Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Възложител: „ХРИС-БУЖ“ ООД, ЕИК 101727295

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-01-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за “Залесяване с тополи на имоти с №№059013, 051047, 075033, 075032 в землището на с. Долно Драглище и имоти с идентификатори 61813.137.67, 61813.137.68, 61813.587.108, 61813.685.884, 61813.26.53, 61813.24.42, 61813.37.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел производство на биомаса и закупуване на земеделска техника“

Възложител: “ЕТЕРА АГРИ КО“ ЕООД, ЕИК: 203553556

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-60-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма с доилен център в поземлен имот № 057010 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Х. Д. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

24-АПК/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 24-АПК/20.12.2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 47408.501.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „Гълъбица Мавродиева“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-59-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортни съоръжения и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 02676.1.929 и 02676.1.930 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“

Възложител: Община Банско, ЕИК: 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-58-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за “Изграждане на бетонов център в имот № 055009, местност „Горно Грамаде“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: EТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ“, ЕИК: 101725440

От тук може да изтеглите пълния текст на решението