Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-24-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-24-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване на приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Закупуване на оборудване за напояване и земеделска техника за косене и почистване на поливните площи, използвани за добив и храна на животните“

Възложител: И. Г. Ш., адрес: xxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  08-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за сирена и складова база в УПИ I-126,127, 133, кв. 24 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград и „Изграждане на пристройка към съществуващо котелно, находящо се в УПИ IХ, кв. 57 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград и монтиране на нов котел“

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД, ЕИК: 101049389

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  06-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на метално хале - склад за съхранение на селскостопанска продукция в имот № 013008, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 202355055

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от участък „Зад дигата“ на находище „Вълково“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БИСТРИЦА“ ООД, ЕИК: 811152120

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-22-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение “Реконструкция на път BLG1181 и BLG1176 към местността „Рупите“, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Община Петрич, ЕИК:000024946

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-21-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС-МЕЛО-2005“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора“ – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: променен възложител „УВЕКС" ЕООД, ЕИК:811099408

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-20-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за Модернизация на оранжерийно производство в имот № 005037, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА“ АД, ЕИК: 811191172

От тук може да изтеглите пълния текст на решението