Съдържание

Посетители

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-29-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/30.05.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот с идентификатор 61813.513.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител: А.А.П, М.А.К, Е.А.К, Л.А.М, А.К.К, Л.И.Ч, Е.К.П, Г.А.Ч, И.С.Т, Е.С.П, Л.И.Б, П.Г.Г, Р.П.Г, В.Г.Г, Т.И.К, М.И.Ц, П.И.Р, С.А.Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-28-П/29.05.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 180002, местност „Ленища“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител: Г.И.Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-27-П/29.05.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда за постоянно обитаване в поземлен имот с идентификатор 61813.569.23 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ТЕРРА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 101659816

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 07-АПК/10.05.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за за инвестиционното предложение за инвестиционното предложение „Изграждане на обект за преработка на лавандула (дестилерия за етерични масла) в УПИ IХ-281, кв. 24 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: В.М.К и А.М.А

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/10.05.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на авторемонтна работилница в УПИ ХI, кв. 28 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: И.Б.Г

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/14.04.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в имот № 75.788 по плана на новообразуваните имоти на местност „Цонева межда“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: МОМЧИЛ АНГЕЛОВ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-24-П/16.04.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционното предложение „Изграждане на тръбен реинжекционен кладенец за промишлено водоснабдяване (охлаждане с подземни води) на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 47408.501.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: EТ „ГЪЛЪБИЦА МАВРОДИЕВА“, ЕИК: 202250264

От тук може да изтеглите пълния текст на решението