Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

12-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 12-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на транжорна в имот № 032013, местност „Краището“, землище на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград“

Възложител: възложител Л. Б. С., адрес: xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 11-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Закупуване на оборудване за напояване и земеделска техника за косене и почистване на площите, използвани за добив на храна за животните в съществуващ животновъден обект в поземлен имот № 015006, местността „Падарката“, землище на с. Марикостиново, общ. Петрич, област Благоевград“

Възложител: И. Г. Ш., адрес: xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-41-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Добринище“ с водовземане от р. Десилица (р. Добринишка) на кота 1014 м и сграда на централата на кота 905 м, землище на гр. Добринище, община Банско“

Възложител: „ВЕЦ БЕЛИЦА“ ООД, ЕИК: 126658106

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-40-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Рибарник“ в имот № 060003 с площ 89.580 дка, местността „Гьоло“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: С. Н. И. и Р. А. Г. с адрес: xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-39-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма в имот № 002219, местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. М. Х. с адрес: xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-38-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Инсталация за термолизна преработка на биомаса, пластмаса, гуми и други неопасни отпадъци в УПИ XV, кв. 136, поземлен имот с идентификатор 61813.764.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „СИМУЛ БГ“ ООД (по данни от ТР акт. наименование от 11.04.2016 г. - „ЗИМУЛ БГ“ ООД), ЕИК: 202060208

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-37-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план за поземлен имот 015043, местност „Голямата нива - Кавако“ и имот 024001, местност „Янкулица“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград

Възложител: П. Н. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението