Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-25-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с № 026066, местност „Пшеницата“, землище на с. Ракитна и № 000783, местност „Грамагя“ в община Симитли с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа“

Възложител:„ВЕЦ –СЛАВОВА“ ЕООД, ЕИК: 101785149

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-24-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза” в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Възложител:„ГРИЙН СТОУН“ ЕООД, ЕИК: 200975246

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 03-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от пауловния в имот № 045012, местност „Ново село“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:К.И.Т

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

02-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 02-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Промяна на предназначение от къщи за гости на хотел с височина на застрояване до 15 м (нискоетажно) в поземлен имот № 048037, местност „Голек“ по картата на землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„Валентино ПМГВ” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз за смяна на гуми, пункт за годишни технически прегледи и автомивка в имот № 092066, местност „Ширината“, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„АУТО ТОПОВ“ ЕООД, ЕИК: 202022969

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-22-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми, отпадъци от фотографски дейности и отпадъци от черни и цветни метали (метален скраб) в имоти №№ 014096 и 014081, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:„СТИМ-РЕК“ ЕООД, ЕИК: 201093205

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-21-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за мобилни трейлери и газорегулиращ пункт за компресиран природен газ в имот № 101014 с площ 0.858 дка, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански, община Сандански“

Възложител:„БЕТОН“ ЕООД, ЕИК: 811183258

От тук може да изтеглите пълния текст на решението