Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-42-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-42-П/15.08.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имоти с № 000819, № 000821, № 000854, местност „Герено“, землище на гр. Симитли, общ. Симитли, област Благоевград за промяна предназначението на имота за „авторемонтна работилница, магазин за авточасти, автомивка, склад и офиси“

Възложител: „КАР ФЛЕШ“ ООД, ЕИК: 101772568

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-41-П/14.08.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Поставяне на оранжерии тунелен тип – 8 бр. в поземлен имот № 001002 в землището на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ДИС ФЕРМЕР“ ООД, ЕИК: 204219641

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-40-П/14.08.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за преработка и консервиране на плодове, зеленчуци и гъби в имот № 000192, местност „Черешата“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Д.Д.П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 15-АПК/07.08.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство и сондажен кладенец в имот с идентификатори 04279.117.25 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Р. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 14-АПК/07.08.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Спорт и атракции – изграждане на сграда за отглеждане на коне, сграда за административно-образователна дейност и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.118.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „ДАХАМ ЕКЗЕКЮТИВ КОНСУЛТИНГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 13-АПК/19.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на крематориум в УПИ IX, кв. 176 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-39-П/23.07.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение - водоем в поземлени имоти с идентификатори 22143.200.555 и 22143.200.570 и проектен поземлен имот 22143.200.613 (имот с идентификатор 22143.200.471) и местност „Странето“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: К. И. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението