Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-48-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-48-П/09.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от череши и изграждане на капкова система за напояването им в поземлени имоти с №№ 063008, 063007, 063011, 063009, 063003, 063016, 063015, 063005, 063006, 063010, 063012, 063013, 066001, 066002, 066003, 066004, 066007, 066008, 066009, 066010, 066011 и 066006 в землището на с. Хотово, община Сандански, и изграждане на селскостопански постройки в имоти с №№ 066002, 066003, 066004, 063003, 063005, 063015 и 063016 в землището на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител:Т.В.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-47-П/01.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:С.И.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-46-П/26.09.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Текущ ремонт за трайно презатваряне на устията на отворените минни изработки в обект: „Партизанска (Кирилова) поляна, община Рила, област Кюстендил, подобекти: „Укрепване и затваряне на щолни с №№ 1, 2, 4, 5 с приобщаването им към околния релеф по начин, непозволяващ нерегламентирано проникване в тях. Изграждане на водоотливи съоръжения за управление на дренирани руднични води и извеждането им извън изработките“

Възложител:„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-45-П/25.09.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за оползотворяване на отпадъци от пластмаса, включително събиране и временно съхранение, в поземлени имоти с идентификатори 36083.59.14, 36083.59.15 и 36083.59.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, общ. Петрич, обл. Благоевград“.

Възложител: С.Н.К-И и М.И.И

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-44-П/19.09.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка, склад за дърва и собствен водоизточник в имот № 055009, местност „Скалата“, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: М.Н.М

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 16-АПК/12.08.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.28.64 в местността „Карамихайлов бунар – Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград от „за производствени и складови дейности“ в „за автосервиз, магазини, офиси, кафе, открити и закрити складове, паркинг за леки и товарни автомобили и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“

Възложител: Т. И. О.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-43-П/20.08.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 03504.251.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: А. М. Г. и М. М. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението