Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

13-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 13-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения и култури и изграждане на капкова система за напояване в поземлени имоти с идентификатори 56126.44.69, 56126.44.53, 56126.43.25 и 56126.43.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: възложител Б. Н. П., адрес: xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-47-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Движение и транспорт – изграждане на паркинг с прилежащи офиси в поземлени имот № 003017 в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „БЕЛБУЛТРАНС“ ООД, ЕИК: 130972575

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-46-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на капкова система за напояване на оранжерия, находяща се в имот № 645022 с площ 1,114 дка в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: А. А. Ш., адрес: xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-45-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III на Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.28.64 в местността „Карамихайлов бунар – Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград от „за автосервиз, складове, магазин, офиси и кафе“ в „за автосервиз, магазини, офиси, кафе, открити и закрити складове, паркинг за леки и товарни автомобили и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“

Възложител: Т. И. О., адрес: xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-44-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместната процедура по Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за „Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.28.37, местност „Карамих бунар – Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград от „нива“ за „Открит и закрит склад, гаражи, офиси, жилищно строителство, автосервиз, център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и кафе“

Възложител: С. Г. О., адрес: гр. xxxxxxxxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-43-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицекланица в поземлен имот № 054009, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ФЛОРА 2 ЛАЙФ“ ООД, ЕИК 202255382

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-42-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Филипово“ на р. Осеновска, ляв приток на р. Места, землище на с. Филипово и с. Осеново, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „ДЪ РИЧ ЛАЙТ“ ООД, ЕИК: 109570248

От тук може да изтеглите пълния текст на решението