Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

19-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 19-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за имоти с №№145024, 141009, 141018, 045015, 145008, 141019, 141002, 141003. 141004, 141020, 141010, 141027, 145014, 141026, 145006, 141025, 141008, 145009, 145007, 145016, 145017, 141024, 141007, 141028, 145005, 141001, 145018, 141022, 141023, 145013, 141021, 145012, 141005 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Р. И. Т., с постоянен адрес: xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

18-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 18-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на външно кабелно електрозахранване на базова станция 2112, находяща се в поземлен имот с номер 007001 в землището на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 17-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Осигуряване на вода за напояване на съществуващо собствено земеделско стопанство и зеленчукова градина в поземлени имоти с № 021032 и № 021021 в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „НАТУРА“ ООД, ЕИК: 101756051

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-48-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на компостираща инсталация в поземлен имот № 111012 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград по процедура BG 16М10Р002-2-002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, финансирана по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“

Възложител: Община Гърмен, БУЛСТАТ: 000024752

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 16-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Друго туристическо настаняване - бунгала в имот № 011099, местност „Канина“, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: В. К. Г., адрес: xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 15-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.129.73 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Д. К., адрес:xxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 14-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на терен за загробване на умрели животни в поземлен имот с идентификатор 61813.670.254 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Община Разлог, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението