Съдържание

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-36-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-36-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости в имот № 074014, местност „Демирево“ в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 08-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-374, кв. 11 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и въздушно електрозахранване с приблизителна дължина 270 м“

Възложител: С. В. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-35-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда глава шеста от ЗООС, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.157.98 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Смф 1“

Възложител: Д.Г.А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-34-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда глава шеста от ЗООС, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в землището на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград, с цел обособяване на новообразуван УПИ І – за КИН (образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 49312.17.8, 49312.17.9, 49312.17.10, 49312.17.11, 49312.17.12, 49312.17.13, 49312.17.22, 49312.17.44 и част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.27 по КККР на с. Рупите) и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в землището на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград, с цел обособяване на нов УПИ VІІ-Ок-А-обслужваща зона за социализация на Археологическа НКЦ „Хераклея Синтика“ (образуван от обединяването на поземлен имот с идентификатор 49312.17.31, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.38 и част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.32 по КККР на с. Рупите)“

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-33-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: Р. Г. Ф., Х. Ф. К., Е. К. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-32-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозя с площ от 21,00 дка в имот с идентификатор 39935.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„МАРТИНЕС 2008“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Доставка и монтиране на оборудване и обзавеждане за цех за производство на мебели и офиси в сграда, находяща се в УПИ I-4064 от кв. 245 на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„НС БИОМЕЛ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението