Съдържание

Посетители

В момента има 695  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

21-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 21-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №21-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразувани УПИ IV-201,204, ПИ 43243.20.26, УПИ V-202, ПИ 43243.20.27, УПИ VI-203, ПИ 43243.20.30, УПИ VII, ПИ 43243.20.28 и ПИ 43243.20.29, м. Киселица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ с възложители: „Сън Сити“ ООД и „Ти Ер Си“ ООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 20-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №19-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за стопанисване на частна гора – имот с идентификатор 87338.597.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистър на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград, на територията на ТП „ДГС Якоруда“ с възложители: наследници на А.С.Д.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 19-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №19-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии, селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 49312.13.51, местност Тафтино по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „ЛАЙТ ЕНД МЕДЖИК ПАРК“ ЕООД, ЕИК: 206723632.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-38-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 20.10.2022 г. Решение №БД-38-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Създаване на капкова система за напояване на насаждения от шипка на площ от 140 дка в поземлени имоти с идентификатори 47189.153.14, 47189.151.1, 47189.151.2 и 47189.152.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Д.И.Т.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-37-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 19.10.2022 г. Решение №БД-37-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за предложение „Подземен паркинг в поземлен имот с идентификатор 17395.501.18 (УПИ І, кв. 254) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „МЕДЕКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 200140207, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Серес“ №17.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-36-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 19.10.2022 г. Решение №БД-36-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 77058.13.73 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител: К.Г.П.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-35-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 19.10.2022 г. Решение №БД-35-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за предложение „Изграждане на цех за производство на пелети в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „МАКСИМ“ ООД, ЕИК 101728900, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Кмет Никола Атанасов“ №24.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението