Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-63-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-63-П/26.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица-1“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица, приток на р. Струма в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ИНЕРТСТРОЙ 33“ ЕООД, ЕИК: 101770916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-62-П/19.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното пороизводство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Хаджидимово“ на р. Места, землища на с. Блатска и гр. Хаджидимово, община Хаджидимово

Възложител:„МЕСТА - 2004“ ООД, ЕИК 101647116

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-61-П/19.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по преценяване на необходимостта от екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ Х в кв. 25 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

Възложител:„КИОГ“ ЕООД, ЕИК: 101673890, гр. Благоевград; ЕТ „ДЖУЛИАНО – ЮЛИЯН СТОЙЧЕВ - ВАЛЕНТИНА СТОЙЧЕВА“, ЕИК: 101132810, гр. Благоевград; „АВТОТРАНС - БАНДРОВ“ ЕООД, ЕИК: 101618762, гр. Благоевград; „ПИРЕЛ КОМ“ ЕООД, ЕИК: 200867103, гр. Благоевград; „ИНТЕРТАЙМ АСЕТ“ ЕООД, ЕИК: 201861943, гр. Благоевград; Л. Б. Д., В. В. С., и Х. А. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 21-АПК/19.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище и басейн в поземлен имот с идентификатор 65334.97.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ЦЕМСТРОЙ“ ООД, ЕИК 130823371

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 20-АПК/15.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за инвестиционното предложение „МВЕЦ на р. Бачевска с водохващане на кота 1003,00 м, напорен водопровод с дължина 342,04 м и сградоцентрала на кота 986,20 м в имот № 039002, местност „Грамадите”, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград”

Възложител:ЕТ „МИЛЧО МЕТОХЛИЕВ-ММ-50“, ЕИК: 101108528

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-60-П/26.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на „МВЕЦ на течащи води на р. Белишка в землището на гр. Белица, община Белица“

Възложител:ЕТ „НИКО-5 – ВИТАЛИЙ ЗОЛОТАРЬОВ“, ЕИК: 101126106

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 19-АПК/23.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за за инвестиционното предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в имот № 000344 с площ 20.779 дка, местност „Средно поле“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„АГРОИНВЕСТ-97“ ООД, ЕИК: 101049268

От тук може да изтеглите пълния текст на решението