Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №939/2018

Изх. №3440(1)/12.10.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща в имот № 096039, местност „Срътеш“, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: И. С. Ш.

Прочети още...

Съобщение №938/2018

Изх. №3436(1)/12.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда с магазини, офиси и подземен паркинг в УПИ XIII 2897, кв. 102 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, община Благоевград (поземлен имот с идентификатор 04279.614.185 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград)“

Възложител: И. С. А. и др.

Прочети още...

Съобщение №937/2018

Изх. №3407(1)/12.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена пред УПИ II-61, кв. 14 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №936/2018

Изх. №3443(1)/11.10.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за съхраняване на предварително третирани отпадъци (пластмасови отпадъци с кодове 07 02 13, 15 01 02 и 19 12 04) от юридически лица в поземлен имот с идентификатор 17395.501.4392 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (УПИ ХVІІ, кв. 197 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград)“

Възложител: ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ“ ЕИК BG101036801

Прочети още...

Съобщение №935/2018

Изх. №3400(1)/11.10.2018 г.

уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица” – отдел, подотдел 183 „ф“

Възложител: И. Е. К.

Прочети още...

Съобщение №934/2018

Изх. №3375(1)/11.10.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 56126.7.44 и 56126.7.135 в местността Зиче по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: И. Е. К.

Прочети още...

Съобщение №933/2018

Изх. №3360(1)/11.10.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за нов водопроводен клон РЕ Ø90 от съществуващ водопроводен клон РЕФ 110 от водопроводната мрежа на Благоевград до имот с идентификатор 04279.55.37, местност Шейница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Л. Й. М., В. Й. М.

Прочети още...