Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №767/2018

Изх. № 2787(2)/16.08.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич” – отдели, подотдели 8 „д“, 8 „е“, 8 „ж“, 10 „г“, 27 „д“, 27 „ж“, 28 „а“, 36 „г“, 65 „а“, 65 „ж“, 65 „о“, 66 „з“, 67 „в“, 67 „г“, 67 „з“, 68 „л“, 69 „а“, 69 „г“, 70 „а“, 79 „в“, 79 „г“, 80 „д“, 80 „ж“, 80 „з“, 80 „и“, 81 „е“, 82 „е“, 82 „и“, 117 „е“, 121 „в“, 121 „г“, 121 „д“, 121 „2“, 121 „з“, 131 „а“, 131 „в“, 131 „д“, 131 „е“, 143 „а“, 143 „г“, 143 „е“, 143 „з“, 143 „п“, 173 „е“, 173 „и“, 173 „к“, 173 „с“, 173 „т“, 177 „а“, 177 „г“, 177 „д“, 178 „а“, 178 „г“, 194 „ч“, 195 „б“ и 195 „е“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ“

Прочети още...

Съобщение №766/2018

Изх. № 2106(3)/16.08.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка в имот с № 044160, местност „Речище“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: С. С. И.

Прочети още...

Съобщение №765/2018

Изх. № 499(7)/16.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Организиране и ползване на язовир „Валтата“, находящ се в имот № 000088, землище на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград, като рибовъдно стопанство“.

Възложител:„ЛСВК СЕКЮРИТИ“ ООД, ЕИК 175369674

Прочети още...

Съобщение №764/2018

Изх. № 2894(1)/15.08.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за дървен материал и офиси в УПИ III, кв.314 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„АЛФА ОМЕГА ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №763/2018

Изх. № 2873(1)/15.08.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 091009, местност „Под шосето“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Х. П. Д.

Прочети още...

Съобщение №762/2018

Изх. № 2872(1)/15.08.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 091010, местност „Под шосето“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Н. П. Х.

Прочети още...

Съобщение №761/2018

Изх. № 2768(1)/15.08.2018 г.

Уведомление за „Технологични планове за залесяване в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Кресна“ - отдели, подотдели 2 „б“, 2 „д“ и 3 „г“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА“

Прочети още...