Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №25/2019

Изх. №6(1)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация за нуждите на къща за гости с апартаменти в поземлен имот с идентификатор 53326.500.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М. Р. Н.

Прочети още...

Съобщение №24/2019

Изх. №3502(8)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с номер 000687, землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Д. Б. М.

Прочети още...

Съобщение №23/2019

Изх. №3114(3)/14.01.2019 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.82.14, местност „Кури дере - Ш.22“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждане на имота от „нива“ за „склад за промишлени стоки“

Възложител: С. К. Г.

Прочети още...

Съобщение №22/2019

Изх. №3227(4)/14.01.2019 г.

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за преработка и сушене на плодове в УПИ V, кв. 26 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „АХМЕД ГРОШАР-2003“ ЕИК 101646085

Прочети още...

Съобщение №21/2019

Изх. №54(1)/14.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на автодиагностичен пункт в УПИ II-109, кв. 21 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: М. Д. Ф.

Прочети още...

Съобщение №20/2019

Изх. №424(1)/14.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 20331.72.5, местност „Решманица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. Т. И.

Прочети още...

Съобщение №19/2019

Изх. №43(1)/10.01.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 073016 в местността Канина, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград – собственост на наследниците на Стоянка Богданова Тонева“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА С. Б. Т.

Прочети още...