Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №482/2018

Изх. №1991(1)/11.06.2018 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Юлия Иванова Ризова – земеделски производител“

Възложител: Ю. И. Р.

Прочети още...

Съобщение №481/2018

Изх. №1989(1)/11.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция в поземлен имот с идентификатор 52091.9.41, местност Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Кономлади община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АВРАМОВ-БК“ ООД

Прочети още...

Съобщение №480/2018

Изх. №1985(1)/11.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на шивашки цех в поземлен имот с идентификатор 56126.188.20, местност Омондрос - Потоко по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Д. Е. А.

Прочети още...

Съобщение №479/2018

Изх. №1982(1)/11.06.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за оптична кабелна линия до Базова станция № 2036 на „Теленор България“ ЕАД, разположена в имот с номер 000083, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №478/2018

Изх. №1960(1)/11.06.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на УПИ V, кв.4 по плана на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград от „магазин за занаятчийски услуги“ в „жилищно строителство, обществено обслужване - магазини, обществено хранене, фризьорски салон“

Възложител: М. А. Ю.

Прочети още...

Съобщение №477/2018

Изх. №1955(1)/11.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Вътрешно и външно обновяване на основната сграда на ДГ „Еделвайс“, разположена в УПИ I, имот с планоснимачен номер 100 в кв.5 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №476/2018

Изх. №1946(1)/11.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението и преустройство на част от автосервиз, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3588, в местността Рупчовец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в контролно - технически пункт и изграждане на пристройка към него“

Възложител: „ИВИС“ ЕООД

Прочети още...