Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №739/2018

Изх. № 2632(1)/03.08.2018 г.

Инвестиционно предложение за “Реконструкция на съществуваща сграда, разположена в УПИ XLIV - 1710 (поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710) в кв. 53 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в музей“

Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №738/2018

Изх. № 2747(1)/08.08.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) и Трасировъчен план за обект: „Кабелно–оптична мрежа от село Дагоново до село Краище, община Белица, област Благоевград“

Възложител:„ЛИФОЕТ - 2007“ ЕООД ЕИК 101766145

Прочети още...

Съобщение №737/2018

Изх. № 2745(1)/08.08.2018 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 36083.63.29 в местността Побит камък по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград

Възложител:„МЕЛАНЖ ДЮН“ ЕООД ЕИК 204191537

Прочети още...

Съобщение №736/2018

Изх. № 2730(1)/08.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.183.6 в местността Текето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: С. С. К. и др.

Прочети още...

Съобщение №735/2018

Изх. № 2724(1)/08.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод от съществуващ водопроводен клон по ул. „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Разлог до поземлен имот с идентификатор 61813.549.106 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №734/2018

Изх. № 2720(1)/08.08.2018 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на част от новообразуван имот № 83.2007 по плана на новообразуваните имоти на местност „Зимниците“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: И. С. Т.

Прочети още...

Съобщение №733/2018

Изх. № 2676(1)/08.08.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.312.54 в местността Логовете по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на физически лица“

Възложител: И. Н. С.

Прочети още...