Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №900/2018

Изх. №3295(2)/27.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване с кабел НН за КПИИ - три броя къщи за гости в УПИ І-273, кв. 18 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №899/2018

Изх. №3258(1)/27.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости с апартаменти в поземлен имот с идентификатор 53326.500.25 (УПИ ІІ, кв. 10, пл. №25 по плана на курорт Огняновски минерални бани) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М. Р. Н.

Прочети още...

Съобщение №898/2018

Изх. №3275(1)/26.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на котелно помещение в поземлен имот с идентификатор 65334.64.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БОР-ДИМИТРОВ-06“ ЕООД ЕИК 10174640

Прочети още...

Съобщение №897/2018

Изх. №3273(2)/26.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „РЕДИВИВУС“ ЕООД ЕИК 101752124

Прочети още...

Съобщение №896/2018

Изх. №3267(2)/26.09.2018 г.

инвестиционни предложения „Изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ ІІІ-1038, кв. 143 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №895/2018

Изх. №3051(3)/26.09.2018 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на парк „Св. Врач“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №894/2018

Изх. №2844(5)/26.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Смяна на предназначението на съществуваща двуетажна масивна сграда (училище) в туристическа спалня – тип ТИМ – БИЛДИНГ ЦЕНТЪР“ в УПИ I-56, кв.5 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград и подмяна на покривната конструкция на сградата“

Възложител: „ГАЛБА“ ООД, ЕИК 121910375

Прочети още...