Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №622/2022

Изх. №2137(1)/18.05.2022 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 02676.14.36, местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско на шест нови имота с предназначение „за жилищно строителство“ и път за достъп и разделяне на поземлен имот с идентификатор 02676.14.34, местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско на два нови имота с предназначение „за жилищно строителство“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №621/2022

Изх. №2131(1)/18.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW на покрива на масивна жилищна сграда и прилежащ терен в УПИ IV-136, кв. 15 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Н. Г.

Прочети още...

Съобщение №620/2022

Изх. №2128(1)/18.05.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 17405.185.38 по КК и КР на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ЕЛЕНИ –ЛЕС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №619/2022

Изх. №1754(3)/18.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев – Огняново“ през река Места, находящ се извън регулация - землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД - БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №618/2022

Изх. №1692(3)/18.05.2022 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори: 78625.55.725 и 78625.55.769 по КК и КР на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА П. К.

Прочети още...

Съобщение №617/2022

Изх. №2175(1)/17.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, магазини и лекарски кабинети в УПИ IV-3218, кв.170 по плана на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17395.501.5262 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Б. П. и др.

Прочети още...

Съобщение №616/2022

Изх. №2161(1)/17.05.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.58.37 в местността Баларбаши-БЛ.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“

възложител: Н. Т.

Прочети още...