Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №604/2019

Изх. №2497(2)/02.08.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и План за улична регулация за УПИ VIII-33, кв.6 и нова улица – тупик за осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-35, кв. 6 по плана на с. Драката, община Струмяни“

Възложител:СДРУЖЕНИЕ „ШАНС“

Прочети още...

Съобщение №603/2019

Изх. №2546(1)/01.08.2019 г.

инвестиционно предложение „Подобряване на системата на социалните услуги на Сдружение „Шанс“, предоставяни в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.761.91.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61813.761.91 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:СДРУЖЕНИЕ „ШАНС“

Прочети още...

Съобщение №602/2019

Изх. №2515(1)/01.08.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.257.14 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА Л. П. Д.

Прочети още...

Съобщение №601/2019

Изх. №2514(1)/01.08.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.258.15 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА К. В. К.

Прочети още...

Съобщение №600/2019

Изх. №2513(1)/01.08.2019 г.

КПИИ в следните самостоятелни части: План за застрояване (ПЗ) - изменение на ПЗ на имот с идентификатор 04279.36.32, местност „Река Бистрица - Ш. 107“ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „склад за промишлени стоки и заведение за обществено хранене“ от „ниско свободно застрояване“ в „ниско свързано застрояване“ на страничната граница със съседен имот с идентификатор 04279.36.33 по кадастралната карта на гр. Благоевград; Инвестиционен проект за склад за промишлени стоки.

Възложител:В. А. Ш., М. Ж. Ш.

Прочети още...

Съобщение №599/2019

Изх. №2496(1)/01.08.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и План за улична регулация от О.Т. 34 до О.Т. 51 по плана на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №598/2019

Изх. №2495(1)/01.08.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имот с идентификатори 21498.263.8, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА Б. Г. М.

Прочети още...