Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №344/2019

Изх. №1689(1)/15.05.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.106.2, местност „Армутлука“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: М. К. Д.

Прочети още...

Съобщение №343/2019

Изх. №1686(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на офис, разположен в сграда с идентификатор 17395.501.4294.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.4294 (УПИ II от кв. 97a по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в стоматологичен кабинет“

Възложител: К. К. И.

Прочети още...

Съобщение №342/2019

Изх. №1675(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.781.123, местност „Бойков рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: М. Г. С.

Прочети още...

Съобщение №341/2019

Изх. №1669(1)/15.05.2019 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХІІ (имот с идентификатор 49312.15.74 по КККР на с. Рупите) и УПИ ХІІІ (имот с идентификатор 49312.15.73 по КККР на с. Рупите), стопански двор, местност „Средно поле“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „КУУЛТЕКС 1“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №340/2019

Изх. №1668(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на таван в жилищна сграда, разположена в УПИ VII-пл.№103, кв. 5 (имот с идентификатор 65334.300.217 по КККР на гр. Сандански) по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. Г. Г., П. А. Г., Г. А. Г.

Прочети още...

Съобщение №339/2019

Изх. №1667(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на лозя в поземлени имоти с идентификатори 77565.106.13, 77565.107.6, 77565.106.15, 77565.106.12, 77565.107.7, 77565.105.23, 77565.107.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ДИАНА 7“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №338/2019

Изх. №1624(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на бар и склад № 1 на кота -2.80 м (сутерен) от сграда със смесено предназначение - аптека, банка, офиси и жилища (идентификатор 65334.300.1738.1) - източна част, изградена в УПИ II - 1738 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1738), кв. 88 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в сървърно“

Възложител: Й. И. И.

Прочети още...