Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №753/2018 (2)

Изх. № 2872(1)/09.08.2018 г.

Уведомление за „Проектно предложение по мярка 8, подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ към Програмата за развитие на селските райони, предвиждащо да се извърши залесяване в гори, собственост на държавата, както следва: в териториалния обхват на ТП „ДГС Кресна“ – отдели, подотдели 1 „и“, „к“,, „л“, „м“, „о“, „р“, „у“,, „ф“, „ц“; 18 „в“; 19 „а“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „л“, „м“, „о“; 20 „а“, „в“,, „г“, „д“,, „е“, „з“, „о“, „н“; 22 „г“, „з“, „л“, „ш“, „щ“; 23 „з“, „и“; 63 „в“ и териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли“ – отдели, подотдели 514 „а“, „б“; 515 „а“, „б“, „д“; 488 „г“, „з“, „д“; 489 „а“, „б“, „в“, „е“

Възложител:ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №752/2018

Изх. № 2760(1)/09.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ Х-987, кв. 61 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:М. Г. С.

Прочети още...

Съобщение №751/2018

Изх. № 2808(1)/09.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на ограда на имот с номер 131109 в местността Вакльовица, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на мотокар“

Възложител:„БОДИ ТРЕЙД“ ЕООД ЕИК 202275431

Прочети още...

Съобщение №750/2018

Изх. № 2807(1)/09.08.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.717.872 в местността Катарино-Топилата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Б. К. П.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Б. К. П.

Прочети още...

Съобщение №749/2018

Изх. № 2806(1)/09.08.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.717.871 в местността Катарино-Топилата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Б. К. П.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Б. К. П.

Прочети още...

Съобщение №748/2018

Изх. № 2805(1)/09.08.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.717.870 в местността Катарино-Топилата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Б. К. П.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Б. К. П.

Прочети още...

Съобщение №747/2018

Изх. № 2804(1)/09.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 11168.39.21 в местността Сукарево по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„СМАРТ АСЕН СЪРВИСИЗ“ ЕООД ЕИК 201389179

Прочети още...