Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №914/2018

Изх. №3325(1)/03.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.47.11, местност „Оградата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:Г. Р. У.

Прочети още...

Съобщение №913/2018

Изх. №3160(3)/03.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Приемо - предавателна станция № 2172, находяща се в имот с № 082024, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283

Прочети още...

Съобщение №912/2018

Изх. №3314(1)/02.10.2018 г.

Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) за образуване на нов УПИ VІІ по имотни граници на имот с пл. №136, кв. 24 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ VІІ136, кв. 24 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване

Възложител:К. С. В.

Прочети още...

Съобщение №911/2018

Изх. №3297(3)/02.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопански инвентар в имот с № 028006 в землището на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:С. Д. А.

Прочети още...

Съобщение №910/2018

Изх. №3203(3)/02.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 02960.73.48 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:М. Г. А.

Прочети още...

Съобщение №909/2018

Изх. №3352(1)/28.09.2018 г.

Горскостопанска програма за имот с №708048, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА А. С.  Д.

Прочети още...

Съобщение №908/2018

Изх. №3344(1)/28.09.2018 г.

Горскостопанска програма за имот №000674, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА Ю. Б. Д.

Прочети още...