Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №337/2019

Изх. №1613(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение “Монтиране на линия за производство и пакетиране на пелети в съществуваща сграда с идентификатор 04279.106.23.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.106.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „КАЛЪР БОКС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №336/2019

Изх. №1608(1)/15.05.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 02960.163.26 и 02960.163.27 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на “

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА М. К. Б.

Прочети още...

Съобщение №335/2019

Изх. №1607(1)/15.05.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 02960.258.47 в местността Нежовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на “

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА К. Х. Г.

Прочети още...

Съобщение №334/2019

Изх. №1606(1)/15.05.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 02960.162.18 в местността Могилата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на З. С. А.“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА З. С. А.

Прочети още...

Съобщение №333/2019

Изх. №1586(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на селскостопанска сграда - обект с идентификатор 77565.121.13.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77565.121.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград във винарска изба със столова и стаи за персонала“

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №332/2019

Изх. №1660(1)/14.05.2019 г.

изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на новообразуван имот № 33.142 по плана на новообразуваните имоти на местността „Пейчинска чука“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: Й. В. Д.

Прочети още...

Съобщение №331/2019

Изх. №1623(1)/14.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на офис № 12 и офис № 13 на кота +11.75 м (тавански етаж) от сграда със смесено предназначение - аптека, банка, офиси и жилища (идентификатор 65334.300.1738.1) - източна част, изградена в УПИ II - 1738 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1738), кв. 88 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в жилища: ап. А_012 и ап. А_13“

Възложител: И. И. И.

Прочети още...