Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №629/2022

Изх. №2178(1)/19.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на нова многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ IV-999, кв.130 по плана на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17395.501.999 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: А. А., В. Л., Ч. Л.

Прочети още...

Съобщение №628/2022

Изх. №2157(1)/19.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-31, кв. 5 по плана на с. Любовище, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „НОРМА ПРИМ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №627/2022

Изх. №1915(3)/19.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Дамяница“ от СРС № 46 с РОС № 997 до СРС № 27 с РОМ № 998 във връзка с фотоволтаична електроцентрала с инсталирана инсталация за съхранение на електрическата енергия - ССУЕМ в поземлен имот с идентификатор 66785.24.37 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „КАНТИЛЕНА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №626/2022

Изх. №1835(3)/19.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 21498.152.28 в местността Грамадата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: Т. Г.

Прочети още...

Съобщение №625/2022

Изх. №1693(3)/19.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на хладилни камиони и изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 61813.757.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №624/2022

Изх. №1552(3)/19.05.2022 г.

Уведомление за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІІ-125 и ІІІ-125 в кв. 15, бивш Стопански двор по плана на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград като се промени регулационна линия между тях и новообразуваните УПИ-та се отредят за жилищно строителство“

възложител: М. Ю.

Прочети още...

Съобщение №623/2022

Изх. №1530(3)/19.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на производствено складови дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.46.12 в местността Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: С. С.

Прочети още...