Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №4/2019

Изх. №4410(1)/02.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща масивна сграда – цех за саи в магазин и цех за обувки, находяща се в УПИ XIX -77, кв.73 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „КАТЕРИНА-72“ ЕООД, ЕИК 202556909

Прочети още...

Съобщение №3/2019

Изх. №4396(1)/02.01.2019 г.

уведомление за Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за УПИ VІІ-232, кв. 16 по плана на кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград за промяна на преназначението на УПИ от „за жилищно строителство“ в „за магазин, офис и автосервиз“ и Инвестиционен проект за „Магазин, офис и автосервиз“ в УПИ VІІ-232, кв. 16 п плана на кв. „Ораново“, гр. Симитли“

Възложител: С. Х. С.

Прочети още...

Съобщение №2/2019

Изх. №4388(2)/02.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI, пл. № 129, кв.7 по плана на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: М. Ю. Д.

Прочети още...

Съобщение №1/2019

Изх. №4065(7)/02.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Марево и улици между о.т. 18 - 20 в кв. 5 и о.т. 46 - 49 в кв. 16 по плана на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...