Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №746/2018

Изх. № 2797(1)/09.08.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 000081 в местността Чукаре, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА А. С. Ц.

Прочети още...

Съобщение №745/2018

Изх. № 2796(1)/09.08.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 000084 в местността Чукаре, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА А. С. Ц.

Прочети още...

Съобщение №744/2018

Изх. № 2773(1)/09.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на външна спортна площадка в двора на ОУ „Св. Климент Охридски", разположено в УПИ II-524, кв. 9 по плана на с. Дебрен. община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ОБЕДИНЕНО УИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ДЕБРЕН

Прочети още...

Съобщение №743/2018

Изх. № 2764(1)/09.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.118.19 в местността Пенков чифлик - Ш39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:В. Б. Ч., Д. В. Д., Д. А. З.

Прочети още...

Съобщение №742/2018

Изх. № 2759(1)/09.08.2018 г.

изменение на предвиждане за „Изграждане на кабелна линия НН за захранване на дърводелски цех в УПИ 031035 (имот с идентификатор 43565.31.35 по КККР на с. Лешница) в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ЛЕСОТРАНС“ ЕООД ЕИК 101775742

Прочети още...

Съобщение №741/2018

Изх. № 2754(1)/09.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда“ в УПИ ІV-247, кв. 23 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958

Прочети още...

Съобщение №740/2018

Изх. № 2752(2)/09.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Бензиностанция, газостанция и търговска сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.202.60 в местността Соколовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„САКСА“ ООД ЕИК 131245283

Прочети още...