Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №907/2018

Изх. №3338(1)/28.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства – 4 бр. с капацитет 15 бр. в УПИ І, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №906/2018

Изх. №3324(1)/28.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 44121.10.5, местност „Миндол“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„АЩАР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №905/2018

Изх. №3284(2)/28.09.2018 г.

„Преустройство и промяна на предназначението на пристройка търговски обект – кафе аперитив в работилница за тестени изделия и магазин за хранителни стоки в УПИ І, кв. 22 по плана а с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:Ю. А. Х.

Прочети още...

Съобщение №904/2018

Изх. №3255(1)/28.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в част (0,500 дка) от имот с № 049208, местност „Балиица“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:З.М.З.

Прочети още...

Съобщение №903/2018

Изх. №3208(1)/28.09.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Катунци” – отдели, подотдели 87 „а“, 93 „г“ и 137 „б“

Възложител:ЮЗДП ДП ТП „ДГС КАТУНЦИ“

Прочети още...

Съобщение №902/2018

Изх. №3306(1)/27.09.2018 г.

“План - извлечение за извеждане на технически сечи през 2018 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Петрич“

Възложител:ТП ДГС – ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №901/2018

Изх. №3296(1)/27.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Увеличаване на дължината на захранващо трасе на жилищна сграда в УПИ VIII-975, кв. 54 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...