Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №872/2018

Изх. №3243(1)/17.09.2018 г.

Горскостопанска програма за имот №254015, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА В. Х. П.

Прочети още...

Съобщение №871/2018

Изх. №3231(1)/14.09.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти №000709, землище на с. Абланица и №000125, землище на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА И. Х. Н.

Прочети още...

Съобщение №870/2018

Изх. №3169(1)/14.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща сградна газова инсталация и изграждане на нови трасета за газ в имот с идентификатор 65334.150.126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград /УПИ I 65334.150.28 , 65334.150.29, м. "Чинар куши", землище на Сандански/“

Възложител:„ПИРИН-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС“ ООД ЕИК 101152503

Прочети още...

Съобщение №869/2018

Изх. №3168(1)/14.09.2018 г.

допълване на инвестиционно предложение “Промяна в ситуационно решение на сградата и размерите на отвора във фасадата, климатизиране на сградата и осигуряване на добър микроклимат, разположена в УПИ I-65334.150.28, 65334.150.29 (нов 65334.150.126) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ПИРИН-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС“ ООД ЕИК 101152503

Прочети още...

Съобщение №868/2018

Изх. №3197(1)/13.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на казан за изваряване на ракия в УПИ VI-1109, кв. 69 (новообразуван) по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:Е. А. К.

Прочети още...

Съобщение №867/2018

Изх. №3137(1)/12.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Нова канална мрежа на „БТК“ ЕАД от ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Муратово езеро“ до ул. „Найден Геров“ и ул. „Пирин“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:БТК ЕАД ЕИК 831642181

Прочети още...

Съобщение №866/2018

Изх. №3132(1)/10.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда с гаражи и аптека в УПИ VIII-829, кв. 25 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.839 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: В. Н. В., И. К. К., Я. К. Х.

Прочети още...