Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №302/2019

Изх. №1454(2)/23.04.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна жилищна сграда в имот № 000352, местност „Черниците“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: С. Т. Д.

Прочети още...

Съобщение №301/2019

Изх. №1552(1)/03.05.2019 г.

уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2019 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Кресна“, попадащи в отдели: 47/е, 52/а, 83/ж, 304/а, 319/о, 335/а, 364/а, 366/з, 390/е, 403/ж, землище на с. Ощава, с. Влахи, с. Стара Кресна, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Будилци, община Кресна, област Благоевград.

Възложител: ТП ДГС „КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №300/2019

Изх. №1541(1)/03.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на североизточна жилищна сграда в УПИ VI (поземлен имот с идентификатор 65334.300.926 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), кв. 54 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. С. Ч., С. Г. Б.

Прочети още...

Съобщение №299/2019

Изх. №1540(1)/03.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на мазе № 9 от секция „В“ и мазе № 6 от секция „А“ на жилищна сграда с гаражи и дневен бар е УПИ XVI, кв. 17 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград в гаражи за велосипеди“

Възложител: ЕТ „К-КОМЕРС-КРАСИМИР ВАНГЕЛОВ

Прочети още...

Съобщение №298/2019

Изх. №1539(1)/03.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ II, пл. № 343, кв. 25 по плана на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Д. И. М., Л. И. М.

Прочети още...

Съобщение №297/2019

Изх. №1532(1)/03.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХХII - 1274 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1274 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански), кв. 75 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. С. Т. и др.

Прочети още...

Съобщение №296/2019

Изх. №1506(1)/03.05.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница” - отдел, подотдел 231 „ц“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА“

Прочети още...