Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №594/2022

Изх. №1865(3)/12.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 00134.6.94 в местността Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Н. М.

Прочети още...

Съобщение №593/2022

Изх. №2097(1)/11.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка и промяна предназначението на търговски обект в къща за гости в УПИ I, кв. 56 по плана на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 21498.352.93 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград)“

възложител: З. П.

Прочети още...

Съобщение №592/2022

Изх. №2051(1)/11.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод на кв. „Дълбошница“, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №591/2022

Изх. №2033(1)/11.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуващата двуетажна жилищна сграда и прилежащия терен в УПИ XV-557, кв. 54 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Г. К.

Прочети още...

Съобщение №590/2022

Изх. №2024(1)/11.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез създаване на трайни насаждения от сливи в поземлени имоти с идентификатори 14492.6.80 и 14492.6.81 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Т. Г.

Прочети още...

Съобщение №589/2022

Изх. №2015(1)/11.05.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за поземлен имот с идентификатор 52074.6.1 местност Студената вода по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. Ц., Е. Ц.

Прочети още...

Съобщение №588/2022

Изх. №2012(1)/11.05.2022 г.

Уведомление за Проект на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на кабелна линия НН от мачтов трафопост в поземлен имот с идентификатор 68792.234.314 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград за захранване на имот №532.421 в местността Валого по плана на новообразуваните имоти на с. Логодаж, община Благоевград“

възложител: И. П.

Прочети още...