Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №711/2018

Изх. № 2708(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на линия за производство на еко-пелети в производствен цех в УПИ III- 495, кв.54, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД, ЕИК 204799863

Прочети още...

Съобщение №710/2018

Изх. № 2707(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на линия за производство на екопелети с производителност 2 т/час в поземлени имоти с идентификатори 61813.790.411 и 61813.790.412 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ГК 2013“ ЕООД ЕИК 202793790

Прочети още...

Съобщение №709/2018

Изх. № 2701(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Цех за производство на пелети в поземлен имот с идентификатор 61813.750.997 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ВАЛЕКС ГРУП-2“ ЕООД ЕИК 204867345

Прочети още...

Съобщение №708/2018

Изх. № 2700(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Цех за производство на пелети в УПИ XV по пл. №1742, кв.55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:„ТЕПЛО“ ЕООД ЕИК 205204674

Прочети още...

Съобщение №707/2018

Изх. № 2687(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Извършване на текущ ремонт на съществуваща сграда, разположена в УПИ VIII в кв. 33 извън регулацията на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград и закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 1 тон на час“

Възложител:„ЛТ ЕНЕРДЖИ“ ООД ЕИК 203768338

Прочети още...

Съобщение №706/2018

Изх. № 2674(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Повишаване на капацитета за производство на европалети чрез инвестиране в ново оборудване“

Възложител:„ПОЛИ 98“ ООД ЕИК 101097544

Прочети още...

Съобщение №705/2018

Изх. № 2651(1)/30.07.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на канализация до поземлен имот с идентификатор 04279.103.23 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ДЖИ ТИ АЙ – КОМПЮТРИ“ ЕООД ЕИК BG831185672

Прочети още...