Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №323/2019

Изх. №1604(1)/13.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на параклис в УПИ I, кв. 24 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №322/2019

Изх. №1603(1)/13.05.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.117.4 в местността „Пенков чифлик - Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: А. К. А., Н. К. Г., А. М. М.

Прочети още...

Съобщение №321/2019

Изх. №1591(1)/13.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени лозови насаждения с площ 2.700 ха в поземлен имот с идентификатор 56126.44.148 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ФАМИЛИ ПАРТНЕРС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №320/2019

Изх. №1580(1)/10.05.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на плътна ограда с височина до 2,20 м над прилежащия терен по вътрешните регулационни линии на УПИ III -357, кв.12 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Д. С. Г.

Прочети още...

Съобщение №319/2019

Изх. №1529(2)/10.05.2019 г.

Преработена “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 87312.10.25, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Д. С. Г.

Прочети още...

Съобщение №318/2019

Изх. №1521(2)/10.05.2019 г.

Преработена “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 22143.200.40 и 22143.200.41 по КК и КР на с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. Г. М.

Прочети още...

Съобщение №317/2019

Изх. №1600(1)/09.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод от т. 1 до имоти в местността „Кантона“ по картата на възстановена собственост на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...