Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №475/2018

Изх. №1856(3)/11.06.2018 г.

промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в поземлен имот №001039, землище на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград и събиране на данни от мониторинг на добиваните за напояване подземни води“

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №474/2018

Изх. №1547(7)/11.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Укрепване на масивен праг на р. Струма, землище на с. Рибник, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №473/2018

Изх. №1999(1)/07.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Допълващо застрояване и надстройка на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.3815.1 в УПИ VII-1383, кв.77 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: К. К., Е. К.

Прочети още...

Съобщение №472/2018

Изх. №1987(1)/07.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 52091.9.5, местност „Тузла“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АВРАМОВ-БК“ ООД

Прочети още...

Съобщение №471/2018

Изх. №1986(1)/07.06.2018 г.

Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Десислава Нанова-Кръстева – земеделски стопанин.

Възложител: Д. К. Н.

Прочети още...

Съобщение №469/2018

Изх. №1715(3)/06.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Цех за преработка на плодове и зеленчуци в съществуваща сграда в УПИ XIV-509, кв. 27 по плана на гр. Рила, община Рила, област Благоевград“.

Възложител: „МИЛАНО ИНЖЕНЕРИНГ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №470/2018

Изх. №1978(1)/07.06.2018 г.

промяна на инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости в имот № 010031, местност „Буков дол“, землище на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Ш. М. Ч.

Прочети още...