Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №615/2022

Изх. №2145(1)/17.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на нов уличен водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.130.154 в местността Пенков чифлик по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЗОРА ЕС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №614/2022

Изх. №2144(1)/17.05.2022 г.

Уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ VII-467, кв. 8 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за жилищно строителство“

възложител: Г. Д.

Прочети още...

Съобщение №613/2022

Изх. №2140(1)/17.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-792,783, кв. 47 по плана на III-ти микрорайон на гр. Благоевград, поземлени имоти с идентификатори 04279.610.300, 04279.610.299, 04279.610.201 и 04279.610.202 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. Х. и др.

Прочети още...

Съобщение №612/2022

Изх. №2135(1)/17.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 700 kW върху покрив на сграда с идентификатор 56126.600.9771.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.9771 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ДИТРОНИКА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №611/2022

Изх. №2134(1)/17.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрив на сграда в поземлен имот с идентификатор 40912.98.2 в местността Чикуто - 2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ДИТРОНИКА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №610/2022

Изх. №1644(5)/17.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за производство на мраморни изделия в УПИ VI-386, кв. 33 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: „КРИСМАР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №609/2022

Изх. №2133(1)/13.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 30 kW в УПИ XI-33 в кв. 2 по плана на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Л. Ш.

Прочети още...