Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №732/2018

Изх. № 2706(1)/03.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Увеличение на икономическия размер на земеделското стопанство в изпълнение на Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. на Т. А. Т. – земеделски стопанин“

Възложител: Т. А. Т.

Прочети още...

Съобщение №731/2018

Изх. № 2704(1)/03.08.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница” - отдел, подотдели 4 „л“, „и“, „ж“, „д“ „к“

Възложител:„НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯНИЕ РУСБАЛ“ ООД ЕИК 203167921

Прочети още...

Съобщение №730/2018

Изх. № 2694(1)/03.08.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на „Външно ел. захранване НН“ – съоръжение на техническата инфраструктура към УПИ I-21, местност „Конещица“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯНИЕ РУСБАЛ“ ООД ЕИК 203167921

Прочети още...

Съобщение №729/2018

Изх. № 2690(1)/03.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 04279.102.56, местност Айдаровско дере по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:С. И. Ш.

Прочети още...

Съобщение №728/2018

Изх. № 2669(1)/03.08.2018 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.3702, местност „Мацански андък“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство“

Възложител:К. Н. З.

Прочети още...

Съобщение №726/2018

Изх. № 2643(1)/03.08.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански” – отдели, подотдели 20 „ж“, 21 „б“, 21 „в“, 21 „е“, 21 „ж“, 21 „з“, 21 „к“, 21 „м“, 21 „с“, 21 „т“, 21 „у“, 22 „в“, 22 „г“, 22 „е“, 22 „ж“, 22 „з“, 22 „м“, 22 „н“, 22 „о“, 24 „ж“, 37 „и“, 53 „е“, 53 „и“, 56 „б“, 56 „м“, 56 „н“, 84 „о“, 85 „ж“, 94 „д“, 102 „а“, 193 „г1“, 193 „з1“, 193 „и1“, 193 „к1“, 205 „а“, 205 „б“, 221 „а“, 221 „и“, 221 „о“, 221 „п“, 222 „в“, 222 „г“, 222 „е“, 222 „з“, 223 „г“, 226 „у“, 226 „ю“, 227 „г“, 228 „з“, 251 „а“, 274 „г“, 274 „ж“, 274 „к“, 287 „ж“, 304 „б“, 304 „в“, 304 „г“, 304 „е“, 304 „з“, 304 „л“, 304 „м“, 314 „м“, 335 „л“, 335 „м“, 374 „в“, 374 „е“, 375 „ж“, 384 „е“, 384 „и“ и 384 „х“

Възложител:ЮЗДП ДП ТП ДГС САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №725/2018

Изх. № 2659(1)/02.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на базова станция №BLG0174.А0005_Обесеник, находяща се в поземлен имот с идентификатор 16969.36.478 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЕИК 131468980

Прочети още...