Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №893/2018

Изх. №2820(7)/26.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Спорт и атракции - изграждане на едноетажни сглобяеми сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.118.86 в местност „Момин гроб“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД ЕИК 831642181

Прочети още...

Съобщение №892/2018

Изх. №2614(4)/26.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM – станция PD2991 “Golyam Chardak”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.621.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД ЕИК 831642181

Прочети още...

Съобщение №891/2018

Изх. №1725(15)/26.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот №034001 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„БИЛДИНГ ТРЕНД“ ЕООД, ЕИК 203756344

Прочети още...

Съобщение №890/2018

Изх. №393(13)/26.09.2018 г.

Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 34.424 по плана на новообразуваните имоти на местност „Милев чифлик“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград за промяна отреждането на имота от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: Я. Б. П.

Прочети още...

Съобщение №889/2018

Изх. №3291(1)/25.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на офис (самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2772.1.21) в стоматологичен кабинет, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2772 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ IV-2772, кв. 224 по плана на гр. Банско)“

Възложител: М. И. М.

Прочети още...

Съобщение №888/2018

Изх. №3276(1)/25.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Поставяне на фургон в част от имот 003164 в местността „Вакъфа“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: К. Д. В.

Прочети още...

Съобщение №887/2018

Изх. №3247(1)/25.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на PVC, AL и стъклопакет в поземлен имот с идентификатор 61813.750.5198, местност „Гарата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ИБОР“ ЕООД ЕИК 101686311

Прочети още...