Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №724/2018

Изх. № 2650(1)/02.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Шивашки цех в УПИ I, кв. 31 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„НЕОН ТЕКСИЛ“ ЕООД ЕИК 200815619

Прочети още...

Съобщение №723/2018

Изх. № 2643(1)/02.08.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Симитли” - отдели, подотдели 105 „в“, 105 „з“, 109 „н1“, 109 „о1“, 115 „т“, 124 „г“,124 „д“, 127 „з“, 127 „и“, 129 „л“, 130 „г“, 130 „и“, 130 „к“, 131 „к“, 132 „к“, 132 „л“, 137 „а“, 138 „а“, 138 „н“, 141 „д“, 142 „д“, 143 „м“, 146 „д“, 146 „ж“, 146 „з“, 153 „у“, 154 „е“, 156 „к“, 156 „х“, 157 „г“, 158 „д“, 160 „л“, 161 „г“, 161 „з“, 163 „в“, 163 „г“, 165 „г“, 167 „ж“, 168 „и“, 168 „т“, 169 „в“, 169 „ж“, 340 „б“, 370 „н“, 370 „ч“, 372 „в“, 376 „д“, 378 „д“, 379 „д“, 379 „е“, 379 „з“, 380 „б“, 380 „г“, 380 „д“, 380 „и“, 380 „л“, 380 „м“, 383 „н“, 384 „к“ и 385 „и“

Възложител:ТП ДГС - Симитли

Прочети още...

Съобщение №727/2018

Изх. № 2663(1)/03.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за варене на ракия в имот с номер 168122 в местността Слатина, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:Е. И. Л.

Прочети още...

Съобщение №722/2018

Изх. № 2491(5)/01.08.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с номер 001414 в местността Струма, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител:И. А. З.

Прочети още...

Съобщение №721/2018

Изх. № 2780(2)/31.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Подмяна на машини и съоръжения в съществуващ цех за производство на пелети и обособяване на нов цех за първична преработка на дървесина в съществуващия цех за производство на пелети, находящ се в имот с номер 011017 в местността Дъбайски дол, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ЕНЕРДЖИ МОДУЛ“ ЕООД ЕИК 202660854

Прочети още...

Съобщение №720/2018

Изх. № 2729(1)/31.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.49.17 в местността Горила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:Г. К. М.

Прочети още...

Съобщение №719/2018

Изх. № 2636(1)/31.07.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” - отдели, подотдели 1183 „а“, 1187 „ж“, 1226 „г“ и 1225 „о“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИЛСКИ МАНАСТИР“

Прочети още...