Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №316/2019

Изх. №1599(1)/09.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на офис сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.129.70 в местността „Царевоселско шосе - Ш.18“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „АФИТОР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №315/2019

Изх. №1598(1)/09.05.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот № 032012, местност „Джампалица“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „автокъща, магазин, склад и офиси“

Възложител: „ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ 2015“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №314/2019

Изх. №1588(1)/09.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за годишни технически прегледи за всички видове моторни превозни средства (МПС) с офис помещения и търговска част в имот № 019050, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: М. А. У.

Прочети още...

Съобщение №313/2019

Изх. №1097(9)/09.05.2019 г.

уведомление за Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот № 055005, местност „Тополите“ в землището на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград за промяна на предназначението от „нива“ за „Спасителен център за кучета“

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №312/2019

Изх. №1579(1)/09.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Смяна на подпорна конструкция на лозово стопанство в поземлени имоти с идентификатори 58390.14.14, 58390.14.5, 58390.14.3, 58390.14.6, 58390.14.7, 58390.14.15, 58390.14.8, 58390.14.18, 58390.14.13, 58390.15.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Генерал Тодоров, община Петрич“.

Възложител: „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ – САНДАНСКИ“

Прочети още...

Съобщение №311/2019

Изх. №1545(1)/09.05.2019 г.

инвестиционно предложение “Обществено обслужващи дейности – автосервиз в поземлен имот с идентификатор 43565.104.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Д. И. Д.

Прочети още...

Съобщение №310/2019

Изх. №1573(1)/08.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-267,268,270, кв. 25 по плана на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: А. Х. З.

Прочети още...