Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №886/2018

Изх. №3269(1)/20.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, кафе, магазин (преустройство на съществуваща масивна сграда) и ограда в УПИ ХХІ по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:И. Б. С.

Прочети още...

Съобщение №885/2018

Изх. №3268(1)/20.09.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външна канализация до УПИ І (поземлен имот с идентификатор 40912.109.2), местност „Ливадите“ и отклонение до имот № 09812 (поземлен имот с идентификатор 40912.98.12), местност „Чикуто-2“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №884/2018

Изх. №3250(2)/20.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Подмяна на външен водопровод за Регионално депо за неопасни отпадъци – Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №883/2018

Изх. №3249(1)/20.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.45.205 в местността Неволница-Лозята по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:Г. Д. М.

Прочети още...

Съобщение №882/2018

Изх. №3235(1)/20.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен, област Благоевград“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Възложител:ОБЩИНА ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №881/2018

Изх. №3225(1)/20.09.2018 г.

проект “Изпълнение на инженеринг за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – Учебна сграда и общежитие“

Възложител:ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №880/2018

Изх. №3201(1)/20.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на спортен център в поземлен имот с идентификатор 61813.621.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ПРО ИНВЕСТ-РАЗЛОГ“ ЕООД ЕИК 101766152

Прочети още...