Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №460/2018

Изх. №1921(1)/05.06.2018 г.

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости с ограда и навеси в УПИ ІІ-361, кв. 1 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Н. И. Т.

Прочети още...

Съобщение №460/2018 (2)

Изх. №1921(1)/05.06.2018 г.

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости с ограда и навеси в УПИ ІІ-361, кв. 1 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Н. И. Т.

Прочети още...

Съобщение №459/2018

Изх. №1911(1)/05.06.2018 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03504.247.19, местност Трънето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: Х. Р. С.,С. Р. Л.

Прочети още...

Съобщение №458/2018

Изх. №1927(1)/05.06.2018 г.

инвестиционно предложение за “Реконструкция на улици - гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №457/2018

Изх. №1923(1)/05.06.2018 г.

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 798048 в местността Градище, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград – частна собственост на наследниците на Айше Салих Джурина

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АЙШЕ ДЖУРИНА

Прочети още...

Съобщение №456/2018

Изх. №1880(1)/05.06.2018 г.

изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на два броя къщи за гости с барбекю, ограда и навес в УПИ I - 297 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. С. И., Р. Д. Г.

Прочети още...

Съобщение №455/2018

Изх. №1860(1)/05.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Надстрояване на жилищна сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1480 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Д. Х. К.

Прочети още...