Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №309/2019

Изх. №1562(1)/08.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на складово-логистичен център в УПИ I - 1437, кв. 16 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „ИНТЕР ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №308/2019

Изх. №1546(1)/08.05.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 91.4,91.3 и УПИ 091002, местност „Кавако“, землище на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград

Възложител: „НИКОС - ГАЛАКСИЯ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №307/2019

Изх. №1543(1)/08.05.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 47189.158.13, местност „Горничето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Й. С. К.

Прочети още...

Съобщение №306/2019

Изх. №1542(1)/08.05.2019 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.134.4, местност „Смилово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: В. Г. Д., Т. Г. М., М. Г. Д.

Прочети още...

Съобщение №305/2019

Изх. №1538(2)/08.05.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.95.20 , местност „Баларбаши-Бл.1“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: И. И. К., Д. Е. К.

Прочети още...

Съобщение №304/2019

Изх. №3708(15)/08.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към клубна база в УПИ ІІІ-192, кв. 21 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ФЪН АДВЕНЧЪР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №303/2019

Изх. №1565(1)/07.05.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имоти с №№ 092002, 094005, 094008, 094010, 098007, 113005, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Й. М. В.

Прочети още...