Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №879/2018

Изх. №3274(1)/19.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на стаи за гости и ресторант в имот № 019025, местност „Шопарланка“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: С. М. С.

Прочети още...

Съобщение №878/2018

Изх. №3223(1)/18.09.2018 г.

Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 87312.96.1 в местността Солеица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград – частна собственост

Възложител:Н. К. З.

Прочети още...

Съобщение №877/2018

Изх. №3207(1)/18.09.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на сграда – шивашко ателие и паркоместа в УПИ VII-20, кв.60 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:С. Г. П.

Прочети още...

Съобщение №876/2018

Изх. №3184(1)/18.09.2018 г.

Горскостопанска програма за имот с номер 059011 в местността Смолево, землище на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград – частна собственост

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Г. А. К.

Прочети още...

Съобщение №875/2018

Изх. №3144(1)/18.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство – Апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.456.29 в местността Изворите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„КОРНЕЛИЯ РИЗОРТ“ ЕООД ЕИК 204913629

Прочети още...

Съобщение №874/2018

Изх. №3103(3)/18.09.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на склад и магазин за търговия със скални облицовъчни материали в имот с номер 006099 в местността Ормана, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:„РАЙМАР“ ЕООД ЕИК 101784536

Прочети още...

Съобщение №873/2018

Изх. №3245(1)/17.09.2018 г.

Горскостопанска програма за имот с идентификатори 21498.298.9, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА И. Д. П.

Прочети още...