Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №18/2019

Изх. №42(1)/10.01.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 450004 в местността Воденицата, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград – собственост на наследниците на Любен Димитров Урдев“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Л. Д. У.

Прочети още...

Съобщение №17/2019

Изх. №41(1)/10.01.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 455010 в местността Воденицата, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград – собственост на наследниците на Стоил Николов Пашкутев“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА С. Н. П.

Прочети още...

Съобщение №16/2019

Изх. №44(1)/09.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на конюшня в поземлен имот с идентификатор 61813.185.48 в местността Дилберов мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ“ ЕООД ЕИК 203253740

Прочети още...

Съобщение №15/2019

Изх. №21(1)/08.01.2019 г.

“Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 22143.200.40 и 22143.200.41 по КК и КР на с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. Г. М.

Прочети още...

Съобщение №14/2019

Изх. №4432(1)/08.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Допълващо застрояване – изграждане на навес до съществуваща плътна ограда с височина до 2,20 м в УПИ IX-425, кв.29 по плана на III-ти микрорайон, Благоевград (поземлен имот с идентификатор 04279.610.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград)“

Възложител: З. В. Г.

Прочети още...

Съобщение №13/2019

Изх. №4431(1)/08.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.629.171.1.9 от „ателие“ в „жилище/апартамент“, находящ се в сграда с идентификатор 04279.629.171.1 в поземлен имот с идентификатор 04279.629.171 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград ( УПИ III-629.171, кв.21 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград)“

Възложител:„КОСМО-ИН“ ООД, ЕИК 101735511

Прочети още...

Съобщение №12/2019

Изх. №14(1)/04.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на базова станция BLG 0030.A003 “Garmen” с честотен обхват 900 - 2100 MHz, разположена в сградата на читалище „Искра“ в УПИ VIII256, кв. 22 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...