Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №921/2018

Изх. №2703(3)/05.10.2018 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 17349.134.4 в местността „Заемдж.чифлик/мочура“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „ТОДОР ГЕРАЙКОВ“, ЕИК 101015255

Прочети още...

Съобщение №920/2018

Изх. №3389(1)/04.10.2018 г.

инвестиционно предложение „Строителство на две автоматични наблюдателни станции (АНС) за борба с пожарите, попадащи в държавни горски територии, с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител:РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №919/2018

Изх. №3379(1)/03.10.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 21498.300.9 и 21498.325.12 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на Н. Д. Д.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Н. Д. Д.

Прочети още...

Съобщение №918/2018

Изх. №3336(1)/03.10.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.216.25 в местността Паталай по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на Р. К. Е. и на наследниците на К. И. Е.“

Възложител:Р. К. Е. и наследниците на К. И. Е.

Прочети още...

Съобщение №917/2018

Изх. №3329(1)/03.10.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план за (ПУП – ПП) за транспортен достъп до имоти с идентификатори 77565.28.14 и 77565.33.468 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово и имот с идентификатор 11168.39.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„СМАРТ АСЕТ СЪРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 201389179

Прочети още...

Съобщение №916/2018

Изх. №3328(1)/03.10.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план - План застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.22.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „цех за мебели, шоурум, магазин и офис“

Възложител:Д. Б. П.

Прочети още...

Съобщение №915/2018

Изх. №3327(1)/03.10.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план - План застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот в землището на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „жилищно строителство“

Възложител:Д. С. П.

Прочети още...