Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №760/2018

Изх. № 2595(3)/15.08.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на имот с идентификатор 04279.139.54, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с цел образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 04279.139.79 и 04279.139.80, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“

Възложител:К. К.

Прочети още...

Съобщение №759/2018

Изх. № 2595(3)/15.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на продукт за лакиране на нокти в имот с идентификатор 04279.129.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:К. З. В.

Прочети още...

Съобщение №758/2018

Изх. № 1430(4)/15.08.2018 г.

промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети в съществуваща сграда с идентификатор 61813.757.9.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.757.9 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„КИ-БО“ ЕООД С ЕИК 101739931

Прочети още...

Съобщение №757/2018

Изх. № 2838(1)/14.08.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на шивашка работилница в УПИ XIV - 308, кв. 15 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:Г. Ю. М.

Прочети още...

Съобщение №756/2018

Изх. № 2837(1)/14.08.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 03504.238.38 в местността „Гарата“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:И. М. А.

Прочети още...

Съобщение №755/2018

Изх. № 2830(1)/14.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на машина за дране и специализирани транспортни средства за месодобивно и месопреработвателно предприятие, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.760.119 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ“ ООД ЕИК 200264176

Прочети още...

Съобщение №753/2018

Изх. № 2872(1)/09.08.2018 г.

Уведомление за „Проектно предложение по мярка 8, подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ към Програмата за развитие на селските райони, предвиждащо да се извърши залесяване в гори, собственост на държавата, както следва: в териториалния обхват на ТП „ДГС Кресна“ – отдели, подотдели 1 „и“, „к“,, „л“, „м“, „о“, „р“, „у“,, „ф“, „ц“; 18 „в“; 19 „а“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „л“, „м“, „о“; 20 „а“, „в“,, „г“, „д“,, „е“, „з“, „о“, „н“; 22 „г“, „з“, „л“, „ш“, „щ“; 23 „з“, „и“; 63 „в“ и териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли“ – отдели, подотдели 514 „а“, „б“; 515 „а“, „б“, „д“; 488 „г“, „з“, „д“; 489 „а“, „б“, „в“, „е“

Възложител:ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...