Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №643/2022

Изх. №2225(1)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващо складово помещение на първи етаж в двуетажна административна сграда (сграда с идентификатор 17395.501.594.23) в самостоятелно обособен обект - лекарски кабинет - физиотерапия и преустройство на съществуващо производствено помещение на първи етаж в съседната пететажна производствена страда (сграда с идентификатор 17395.501.594.2) в самостоятелен обект - лекарски кабинети, находящи се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.594 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ОРБЕЛ 2001“ АД

Прочети още...

Съобщение №642/2022

Изх. №2213(1)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ XXXVIII-562, кв. 72 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ АД

Прочети още...

Съобщение №641/2022

Изх. №2207(1)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно - предавателна станция № 2108 в поземлен имот с идентификатор 20331.35.200 в местността Курилово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №640/2022

Изх. №2205(1)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно - предавателна станция № 2158 в поземлен имот с идентификатор 54184.35.43 в местността Свети Спас по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №639/2022

Изх. №2204(1)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно - предавателна станция № 2406 в поземлен имот с идентификатор 03504.224.1 в местността Ридо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №638/2022

Изх. №2180(1)/20.05.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 57176.30.1 в местността Склавски път“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ДАВИРО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №637/2022

Изх. №2142(2)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 5 MW върху покривите на съществуващи сгради и на прилежащия терен, изцяло в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14492.5.188, местност Затока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА“

Прочети още...