Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №351/2019

Изх. №1158(7)/17.05.2019 г.

инвестиционното предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ №4 и КЕИ №5, чрез събирателна шахта №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към къща за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.501.347 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ЛА БЕНЕ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №350/2019

Изх. №1637(1)/16.05.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.296.35 в местността Еловец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на Д. П. К.“

Възложител: наследниците на Д. П. К.

Прочети още...

Съобщение №349/2019

Изх. №1632(1)/16.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на терен в поземлен имот с идентификатор 17395.151.279, местност „Ташков мост“ по одобрени кадастрална и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ШЕРБЕТОВ-М“ ООД

Прочети още...

Съобщение №348/2019

Изх. №1614(1)/16.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ ІІ-57,58, кв. 6 по ПР на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „АЛЕКС 2011 - ГРЪНЧАРОВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №347/2019

Изх. №1480(3)/16.05.2019 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 77058.5.93, местност „Петрова“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с отреждане за „фуражна кухня, силузи за зърно, навес за сено, слама и фуражи, сграда за дребни преживни животни“ и приобщаването му към урбанизиран имот с идентификатор 77058.5.277, местност „Айлязето“ по КК и КР на гр. Хаджидимово.

Възложител: „АГРОЛАНД“ ООД

Прочети още...

Съобщение №346/2019

Изх. №885(3)/16.05.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 200 kW на покривите на две стопански постройки №1 и № 4 в поземлен имот с идентификатор 17395.122.19, местност „Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „БИЛТА“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №345/2019

Изх. №1700(1)/15.05.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на трафопост, подземно ел. захранване чрез кабелни линии 20 kV и кабелни линии НН за захранване на „жилищна сграда с гаражи – блок А в УПИ 570 (поземлен имот с идентификатор 65334.102.570 по одобрени КК и КР на гр. Сандански), жилищни сгради „Камелия“ и „Мария“ в поземлен имот с идентификатор 65334.102.618 по одобрени КК и КР на гр. Сандански и „Ресторант с банкетна зала, пицария и детски кът“ в УПИ 65334.150.3Б (поземлен имот с идентификатор 65334.150.37 по одобрени КК и КР на гр. Сандански) в местността „Чинар куши“, землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АКТИВ ИНВЕСТ ЕКМ“ ООД, „АКТИВ БИЛД“ ООД,"СЮРЕСЕН" ЕООД

Прочети още...