Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №503/2018

Изх. №1882(3)/14.06.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.21.11, местност „Под грамада – Ш.13“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „обществено обслужване“.

Възложител:В. П. В.

Прочети още...

Съобщение №502/2018

Изх. №974(9)/14.06.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в имот с пл. № 576, кв.47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. Ш. Т.

Прочети още...

Съобщение №501/2018

Изх. №2103(1)/13.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти с № 097004, 099004, 090010, 109008, 112007, 106005, 104006, 103007, 102010, 102017, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА АНДОН  МЕХАНДЖИЙСКА

Прочети още...

Съобщение №500/2018

Изх. №2102(1)/13.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти с №№ 090014, 109004, 112009, 104008, 102012, 102019, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА ВАСИЛ МЕХАНДЖИЙСКИ

Прочети още...

Съобщение №499/2018

Изх. №2101(1)/13.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти с №№ 097001, 099003, 090009, 109007, 112006, 106004, 104005, 103006, 102009, 102016, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР МЕХАНДЖИЙСКИ

Прочети още...

Съобщение №497/2018

Изх. №2100(1)/13.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти с №№ 097003, 099002, 090013, 109006, 112005, 106008, 104010, 103005, 102008, 102015, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА СТАНКИЯ МЕХАНДЖИЙСКА

Прочети още...

Съобщение №497/2018 (2)

Изх. №2100(1)/13.06.2018 г.

Горскостопанска програма за имоти с №№ 097003, 099002, 090013, 109006, 112005, 106008, 104010, 103005, 102008, 102015, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА СТАНКИЯ МЕХАНДЖИЙСКА

Прочети още...