Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за напомнително писмо изх. №3352(2)/02.07.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 3352(2)/02.07.2014 г. до Наталия Щерева, управител на „СИМУЛ БГ" ООД – гр. София, EИК 202060208, за инвестиционно предложение за „Изграждане на електроцентрала с мощност 1.5 MW за производство на електроенергия от биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци в парцел I, поземлен имот № 155 по парцеларния план на стопански двор на с. Струма, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение за напомнително писмо изх. №1577(2)/01.07.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 1577(2)/01.07.2014 г. до Георги Калабаков, Невена Калабакова, Атанас Калабаков, Войтех Тасев, Панайот Тасев, Мариета Христова – Велинова, Калин Христов, Николай Панов, Марияна Миткова чрез пълномощник: Емануил Манолов, управител на "ИНТЕРТАЙМ - БЛАГОЕВГРАД" ЕООД, гр. Благоевград, за инвестиционно предложение за "Изграждане на две жилищни сгради с амбулатория за групова практика за дентална помощ и сладкарница в поземлен имот с идентификатор 04279.612.215 и поземлен имот с идентификатор 04279.612.216 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение за напомнително писмо изх. №2672(13)/21.05.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. №2672(13)/21.05.2014 г. до Стоян Кралев, управител на „СОМАШ" ООД - гр. София, ЕИК 200550081 за инвестиционно предложение за „Цех за преработка на петролни деривати с цел получаване на минерален терпентин в имот № 078018 в землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение за напомнително писмо изх. №1324(4)/01.07.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 1324(4)/01.07.2014 г. до „Макима 77" ЕООД - гр. София, ЕИК 831851875 за инвестиционно предложение за "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в част от язовир „Стойковци", землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение за напомнително писмо изх. №387(4)/21.02.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 387(4)/21.02.2014 г. до Румен Стоянов, за инвестиционно предложение за "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.140.23, местност „Под черквата" по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"