Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за напомнително писмо изх. №1577(2)/01.07.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 1577(2)/01.07.2014 г. до Георги Калабаков, Невена Калабакова, Атанас Калабаков, Войтех Тасев, Панайот Тасев, Мариета Христова – Велинова, Калин Христов, Николай Панов, Марияна Миткова чрез пълномощник: Емануил Манолов, управител на "ИНТЕРТАЙМ - БЛАГОЕВГРАД" ЕООД, гр. Благоевград, за инвестиционно предложение за "Изграждане на две жилищни сгради с амбулатория за групова практика за дентална помощ и сладкарница в поземлен имот с идентификатор 04279.612.215 и поземлен имот с идентификатор 04279.612.216 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ
 

До Георги Калабаков, Невена Калабакова, Атанас Калабаков, Войтех Тасев, Панайот Тасев, Мариета Христова – Велинова, Калин Христов, Николай Панов, Марияна Миткова чрез пълномощник: Емануил Манолов, управител на "ИНТЕРТАЙМ - БЛАГОЕВГРАД" ЕООД - гр. Благоевград:


На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.2а, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за напомнително писмо с изх. №1577(2)/01.07.2014 г. относно инвестиционно предложение за "Изграждане на две жилищни сгради с амбулатория за групова практика за дентална помощ и сладкарница в поземлен имот с идентификатор 04279.612.215 и поземлен имот с идентификатор 04279.612.216 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", с възложители Георги Калабаков, Невена Калабакова, Атанас Калабаков, Войтех Тасев, Панайот Тасев, Мариета Христова – Велинова, Калин Христов, Николай Панов, Марияна Миткова чрез пълномощник: Емануил Манолов, управител на "ИНТЕРТАЙМ - БЛАГОЕВГРАД" ЕООД - гр. Благоевград.

Съобщението и писмото са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 08.10.2014 г.
Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 08.10.2014 г. за период от 14-дни.

В случай, че не явите лично в сградата на РИОСВ-Благоевград на ул. „Свобода" №1, стая №10 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме писмото за получено.