Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № БД-49-П/ 2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до управителя на „БАНСКО БИО ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК: 203280591, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Васил Левски“ № 2 А за издадено Решение № БД-49-П/2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на когенерационна централа с използване на биомаса – дървесина в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2642 и площ 3519 м2 (УПИ ІІ-2642 кв. 251 по плана на гр. Банско) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-32-ПР/2005 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-32-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Места-1“ на р. Места в землището на с. Обидим и с. Гостун, общ. Банско, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № БД-52-П/ 2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до управителя на „ГД ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 101773588, със седалище и адрес на управление: с. Катунци, общ. Сандански, област Благоевград за издадено Решение № БД-52-П/2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение -тръбен кладенец в УПИ II, пл. № 521, кв. 81 по плана на с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 16/14.12.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №16/14.12.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02/2009 г. по ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-02/2009 г. по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Вилно селище в имоти №№031046, 031047, 031048, 031049, 031050, 031051, 031052, 031053, 031054 и №031055, землище на с. Огняново, Община Гърмен”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 15/16.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №15/29.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 14/16.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №14/16.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК