Съдържание

Посетители

В момента има 656  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за напомнително писмо изх. №1324(4)/01.07.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 1324(4)/01.07.2014 г. до „Макима 77" ЕООД - гр. София, ЕИК 831851875 за инвестиционно предложение за "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в част от язовир „Стойковци", землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

До управителя на „Макима 77" ЕООД - гр. София:


На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.2а, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за напомнително писмо с изх. №1324(4)/01.07.2014 г. относно инвестиционно предложение за "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в част от язовир „Стойковци", землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград", с възложител „Макима 77" ЕООД - гр. София, ЕИК 831851875.

Съобщението и писмото са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 08.10.2014 г.
Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 08.10.2014 г. за период от 14-дни.

В случай, че не явите лично в сградата на РИОСВ-Благоевград на ул. „Свобода" №1, стая №10 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме писмото за получено.