Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-17-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-17-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Ваканционно селище в имот № 073014, местност „Марена”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-11-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-11-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Преместване на сградата на действащ МВЕЦ на Помпена станция “Дамяница” от имот № 000073 в имот № 000068, местност “Лъките”, землище на с. Дамяница, община Сандански”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-07-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Животновъдна ферма – птицеферма за 250 бр. кокошки носачки в част (1.171 дка) от имот № 071056 с обща площ 7.000 дка, местност „Долни орман“, землище на гр. Сандански, Община Сандански”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-191-ПР/2007 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-191-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Eловица (Градевска) от кота 850 м до кота 705 м“ в землището на с. Градево, община Симитли

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № БД-01-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н Цветан Тошков, управител на “ЕТЕРА АГРИ КО“ ЕООД, ЕИК: 203553556, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Охрид“ № 16 А за издадено Решение № БД-01-П/2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Залесяване с тополи на имоти с №№059013, 051047, 075033, 075032 в землището на с. Долно Драглище и имоти с идентификатори 61813.137.67, 61813.137.68, 61813.587.108, 61813.685.884, 61813.26.53, 61813.24.42, 61813.37.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел производство на биомаса и закупуване на земеделска техника“

Съобщение за издадено Решение № 2/26.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 2/26.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в Решение № БД-19-ПР/14.04.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград- ТУК


Съобщение за издадено Решение № 01/23.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 01/23.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК