Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № БД-77-П/ 2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение до г-н Мирослав Викторов Миланов – управител на „МСМК КОНСУЛТ“ ООД, относно издадено Решение № БД-77-П/ 2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за изкупуване на вторични суровини от отпадъчен скрап от желязо, стомана, алуминий, мед, бронз, месинг, цинк, калий в имот с идентификатор 04279.618.74.1.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № БД-50-П/ 2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н Стоян Георгиев Милушев – управител на „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД, действащ чрез пълномощник г-н Димитър Ангелов Младенов, относно издаване на Решение № БД-50-П/ 2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник в имот № 167056 с площ 8,387 дка в местността „Ели дере“, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил"

Съобщение за уведомителни писма с изх. № 3519(9)/11.05.2015 г. и № 3519(10)/12.06.2015 г.

Съобщение за уведомителни писма с изх. № 3519(9)/11.05.2015 г. и № 3519(10)/12.06.2015 г., относно инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтова МВЕЦ „Рила“ на р. Рилска, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“ с възложител „МАНОР ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 145, ет. 1, ап. 1, ЕИК 203241421

Съобщение за напомнително писмо изх. №1226(3)/20.03.2015 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград (изх. №1226(3)/20.03.2015 г.) относно инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за изкупуване на вторични суровини от отпадъчен скрап от желязо, стомана, алуминий, мед, бронз, месинг, цинк, калий в имот с идентификатор 04279.618.74.1.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград “ с възложител „МСМК КОНСУЛТ“ ООД ЕИК 200582727 със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ № 24, вх. В, представлявано от Мирослав Миланов.

Съобщение за напомнително писмо изх. №2317(6)/25.03.2015 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград (изх. №2317(6)/25.03.2015 г.) относно инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за събиране и съхранение на неопасни отпадъци на площ 180 м2 в имот № 000110 в местност „Парниците“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ЕВРОИМПЕКС - БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, 1680, район „Красно село“, ул. „Нишава“ № 46 ЕИК 200168313

Съобщение за уведомително писмо изх. №800(3)/24.03.2015 г.

Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ - Благоевград (изх. № 800(3)/24.03.2015 г.) до Нина Ослекова, управител на „ЕНЕРГОВОД ЕКСПОРТ" ЕООД – гр. Благоевград, EИК 101775137 относно правно действие на Решение №БД-30-ПР/26.03.2008 г. издадено от директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на река Поленица, землище на гр. Белица, община Белица

Съобщение за напомнително писмо изх. №3613(3)/02.07.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 3613(3)/02.07.2014 г. до Тонка Трайкова, за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за офиси, търговски център, хотел, басейн и открита ледена пързалка в поземлен имот с идентификатор 04279.617.33 (кв. 216а, II-ри) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"