Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №47/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЕИ – хибридни системи за латентна топлина в УПИ II, кв. 24 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 61813.753.190 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №46/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на ограда по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 39270.25.27 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №45/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 39270.25.27 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №44/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на базова станция №2558 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №43/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на лека ограда с височина до 2,20 м по границите на имот с идентификатор 04279.129.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №42/2015

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №000807, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила"

Прочети още...

Съобщение №41/2015

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот №000753, местност „Сърчалийца", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за рекреационни дейности – вилно строителство

Прочети още...