Съдържание

Посетители

В момента има 813  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №47/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЕИ – хибридни системи за латентна топлина в УПИ II, кв. 24 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 61813.753.190 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №225/23.01.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №225(3)/12.02.2015 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЕИ – хибридни системи за латентна топлина в УПИ II, кв. 24 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 61813.753.190 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на основния топлинен източник на МБАЛ Разлог, находяща се в УПИ II, кв. 24 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 61813.753.190 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, който към момента се осигурява от биомасова централа. За целта се предвижда инсталиране на акумулатори за латентна отпадна топлина. Зареждането на латентните акумулатори ще се осъществява от инсталация от слънчеви колектори разположени на площ 271 кв. м върху покрива на сградата на МБАЛ. В режими на излишък на топлинна енергия от слънчевите панели, излишната енергия ще се зарежда в латентните акумулатори. В режим на недостиг на топлинна енергия се предвижда акумулираната енергия да бъде разредена към отоплителната инсталация на сградата. В съществуващото котелно ще бъдат инсталирани хидравлични разделителни съдове с обем 2 м3. Управлението на инсталацията ще става от централно управление, анализиращо потоците на енергия с цел максимизиране използването на енергия от ВЕИ.
С инвестиционното предложение не се предвижда подмяна на отоплителната инсталация в сградата. Предвижда се инсталирането на термостатични регулиращи вентили на всяко отоплително тяло. Предвидените вентили могат да работят по зададени дневни, седмични и сезонни графици. Управлението на графиците се предвижда да става централизирано от специализиран софтуер.
Предвидено е да се инсталират и 3 броя бойлера с обем 500 литра с две серпентини и ел. нагревател, разположени в техническото помещение. Бойлерите ще се свържат към буферните съдове. За циркулирането на топлоносителя е предвидена отделна циркулационна помпа. В бойлера при нужда от до подгряване ще се използва циркулационният кръг от отоплителната инсталация, а електрическият нагревател е само за авариен режим.
От главния архитект на община Разлог е издадена Виза за изх. № 101/29.12.2014 г. за изработване на инвестиционен проект за „Изграждане на ВЕИ – хибридни системи за латентна топлина в УПИ II, кв. 24, ПИ 61813.753.190 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград".
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0000625 „Изворо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
Предвид изложеното по-горе, така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, не следва да се разглежда и като разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като съществуващото отопление от биомасова централа ще се замени с отопление осигурявано от слънчева енергия, което ще доведе до значително намаляване на емисиите вредни вещества, отделяни в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух в района и предвидените строително-монтажни дейности няма да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, поради което инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони по мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001021 „Река Места", BG0000625 „Изворо" и BG0000209 „Пирин". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЕИ – хибридни системи за латентна топлина в УПИ II, кв. 24 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 61813.753.190 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.